velikost textu

Právní regulace obsahu smlouvy v B2C vztazích (z hlediska ochrany spotřebitele)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní regulace obsahu smlouvy v B2C vztazích (z hlediska ochrany spotřebitele)
Název v angličtině:
Legal regulation of content of B2C contracts (from the perspective of consumer protection)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Krahulíková
Oponent:
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Id práce:
220670
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spotřebitel – spotřebitelská smlouva – zneužívající ujednání – nepřiměřená ujednání – informační povinnost – odstoupení od spotřebitelské smlouvy
Klíčová slova v angličtině:
Consumer – consumer contract – unfair terms – contractual information requirements - right of withdrawal
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem regulace obsahu spotřebitelské smlouvy z pohledu spotřebitele. Cílem této práce je analyzovat tuto regulaci, zhodnotit, zda je taková právní úprava dostatečná, v čem lze spatřovat nedostatky, jaké vykazuje problémy a zda je regulace v konkrétním případě účelná a plní svou funkci, tedy chrání slabší stranu smluvního vztahu. Práce je členěna do pěti základních částí. První část se věnuje úvodu do tématu a zaměřuje se na vymezení osoby spotřebitele, důvody jeho ochrany, principy, ze kterých při jeho ochraně vycházíme. Druhá část práce se zabývá nepřiměřenými ujednáními ve spotřebitelské smlouvě. Při tom jsou analyzována problematická ustanovení s přihlédnutím k závěrům v judikátech Soudního dvora Evropské unie i soudů českých. Samostatná pozornost je věnována možnosti sjednání smluvní pokuty ve všeobecných obchodních podmínkách. Třetí část práce se věnuje informačním povinnostem. Shrnuje evropskou úpravu v této oblasti a představuje zdroje informačních povinností pro podnikatele. Z porovnání dřívějších a nových úprav je sledována tendence v informačních povinnostech v Evropské unii. Informační povinnosti jsou také podrobeny kritickému pohledu, a to především na základě odborných článků. Národní úprava informačních povinností je rozdělena na úpravu obecnou a vůči spotřebiteli, přičemž se věnuji odlišnostem oproti evropské úpravě. Čtvrtá část práce pojednává o možnosti spotřebitelů odstoupit od smlouvy, soustředí se přitom především na problémy, které může úprava ať už národní či evropská vyvolávat. V poslední části shrnuji poznatky ze všech částí předchozích a předkládám úvahy a návrhy de lege ferenda. Pro efektivní ochranu spotřebitele je navržen jiný přístup v informačních povinnostech. Pojednáno je o změnách, které zvažuje Evropské unie do budoucna. Zváženy jsou také přínosy případného spotřebitelského kodexu. Kromě toho se poslední část práce zabývá i možnostmi mimosoudního řešení sporů a hromadnými žalobami.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the content of the consumer contract and its regulation from the perspective of consumers. The aim of this thesis is to analyse this particular regulation, decide whether it is sufficient, where can be seen some deficiencies and whether the regulations fulfil its function, that is to protect the weaker party. The thesis is divided into five fundamental parts. The first one is concerned with the introductory issues, such as the consumer itself, consumer protection, why is the consumer actually protected, the principles on which is the protection based. The second part looks into the unfair terms in consumer contracts. The emphasis is placed on problematic provisions with respect to the Court of Justice case-law as well as the national case-law. An independent head is devoted to the possibility of the contractual penalty in terms of trade. The third section deals with contractual information requirements. It summarizes the European regulation. It also compares the preceding regulation with the new one in order to find the current tendencies. The contractual information requirements are viewed critically, based on specialized comments and analysis. The national regulation is divided into the general regulation and consumer regulation considering the difference between the national and the European legislation. The fourth part of this thesis is concerned with the right of withdrawal and its problematic aspects. The last part summarizes the findings of the previous ones and presents the considerations de lege ferenda. A different approach is proposed to information requirements in order to protect the consumer effectively. The New Deal for Consumers is explained as well as the draft of consumer code. Besides these topics, the last chapter deals with the alternative dispute resolution and class actions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Krahulíková 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Krahulíková 323 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Krahulíková 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 425 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 421 kB