velikost textu

Copingové strategie u lidí s diagnózou deprese

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Copingové strategie u lidí s diagnózou deprese
Název v angličtině:
Coping strategies among people with depression diagnosis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Třísková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Id práce:
220669
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Deprese|copingové strategie|stres
Klíčová slova v angličtině:
Depression|copping strategies|stress
Abstrakt:
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce řeší problematiku copingových strategií u lidí léčících se pro depresivní poruchu. Zabývá se souvislostmi depresivního prožívání a volbou copingových strategií. Cílem této práce je zjistit, zda existuje rozdíl ve výběru a užívání copingových strategií u lidí s diagnózou deprese ve srovnání s lidmi nepsychiatrické populace. V literárně přehledové části je pozornost věnována depresivní poruše, jejímu popisu a symptomům. Dalšími tématy jsou definice a teorie stresu, v návaznosti na to pak samotné strategie zvládání stresu. Empirická část disponuje kvantitativním výzkumem s využitím dotazníkového šetření. Jako metodologické nástroje byly použity dotazníky SVF-78 a BDI-II. Cílem praktické části bylo identifikovat a pospat specifika užívání copingových strategií u lidí s depresivním onemocněním oproti lidem bez depresivního onemocnění, a pokud ano, jaké zvládací strategie převládají, nebo naopak jsou ve statisticky menší míře používány. Výzkum prokázal specifika v užívání copingových strategií u lidí s diagnózou deprese. Lidé s diagnózou deprese užívali signifikantně častěji negativní copingové strategie. V tomto výzkumu byly nejčastěji lidmi s depresivní poruchou užívány strategie perseverace a sebeobviňování. Naopak nejméně užívanou strategií lidmi s depresí byla strategie podhodnocení. Výzkum ukázal také korelaci mezi výsledky BDI-II a jednotlivými strategiemi. Byla zde nalezena pozitivní korelace mezi zvyšujícími se hodnotami dotazníku BDI-II a větší mírou užívání negativních copingových strategií, a naopak menší mírou užívání pozitivních copingových strategií. Klíčová slova: Deprese, copingové strategie, stres
Abstract v angličtině:
Abstrakt: The submitted thesis deals with coping strategies for people treated with depressive disorders. It deals with the context of the experience of depression and the choice of coping strategies. The aim of this work is to find out whether there is a difference in the selection and use of coping strategies in people diagnosed with depression compared to non-psychiatric population. In the literary review, attention is paid to the depressive disorder, its description and symptoms. Other topics are the definition and theories of stress, followed by the stress management strategies. The empirical part has quantitative research using a questionnaire survey. SVF-78 and BDI-II questionnaires were used as methodological tools. The aim of the practical part was to find out whether there is a difference in the use of coping strategies in people with a diagnosis of depression compared to the general population and if so, what defensive strategies are prevalent or, on the contrary, are used statistically less. Research has demonstrated the specifics of using coping strategies in people with a diagnosis of depression. People with a diagnosis of depression frequently use significantly more negative coping strategies. In this study, users with depression disorder were using perseverance and self-blaming strategies. On the contrary the least used strategy was the underestimation strategy. The study has also shown correlates BDI-II results with other strategies. A positive correlation was found between the increasing values of the BDI-II questionnaire and the greater use of negative coping strategies, and the lesser abuse of positive coping strategies. Keywords: Depression, coping strategies, stress
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Třísková 1.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Třísková 222 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Třísková 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Třísková 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 153 kB