velikost textu

Rozvoj fonematického sluchu u dětí s narušeným vývojem řeči v MŠ logopedické

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj fonematického sluchu u dětí s narušeným vývojem řeči v MŠ logopedické
Název v angličtině:
Phonemic awareness development of children with developmental speech disorders at logopedic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Kohoutová
Vedoucí:
Mgr. Miroslava Kotvová
Oponent:
Mgr. Ing. Jana Horynová
Id práce:
220651
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fonematický sluch, narušený vývoj řeči, opožděný vývoj řeči, předškolní věk, vývojová dysfázie
Klíčová slova v angličtině:
Phonemic awareness, impaired speech development, delayed speech development, preschool age, developmental dysphasia
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem diplomové práce je rozvoj fonematického sluchu u dětí s narušeným vývojem řeči v mateřské škole logopedické. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část obsahuje tři kapitoly. První kapitola se zabývá specifiky předškolního věku. Jsou zde definovány pojmy jako předškolní věk, komunikace, ontogenetický vývoj řeči, sluchové vnímání a předškolní vzdělávání. Druhá kapitola se věnuje narušenému vývoji řeči, konkrétně pak opožděnému vývoji řeči a specificky narušenému vývoji řeči – vývojové dysfázii. Popsány jsou etiologické faktory, symptomy, diagnostika a terapie. Třetí kapitola je zaměřena na fonologické povědomí a fonematický sluch. V této kapitole jsou uvedeny diagnostické materiály, kterými lze oblast fonematického sluchu hodnotit. Dále jsou uvedeny materiály a aktivity, které lze pro podporu rozvoje fonematického sluchu využít. Poslední kapitola představuje empirickou část diplomové práce, jejímž cílem bylo analyzovat možnosti rozvoje fonematického sluchu u dětí s narušeným vývojem řeči. U vybraného výzkumného vzorku dětí, které navštěvují mateřskou školu logopedickou, bylo provedeno vstupní a výstupní hodnocení úrovně fonematického sluchu standardizovaným testem. Výstupním testem se ověřila účinnost cíleně aplikovaných cvičení na rozvoj fonematického sluchu. Výzkumné šetření bylo doplněno o rozhovory se školními logopedkami, které byly následně zpracovány. Závěrem byly shrnuty výsledky výzkumného šetření, podle kterých se cílený rozvoj fonematického sluchu jeví jako úspěšný. KLÍČOVÁ SLOVA Fonematický sluch, narušený vývoj řeči, opožděný vývoj řeči, předškolní věk, vývojová dysfázie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of the thesis is Phonemic awareness development of children with developmental speech disorders at logopedic nursery school. The thesis is divided into theoretical and empirical part. Theoretical part contains three chapters. The first one is dealing with specifics of preschool age. This chapter contains the definition of preschool age, communication, ontogenetical speech development, hearing perception and preschool education. The second chapter is dealing with impaired speech development, particularly with delayed speech development and developmental dysphasia. There is also description of etiological factors, symptoms, diagnostics and therapy. The third chapter is focused on phonological and phonemic awareness. This part mentions diagnostical materials whit which is possible to evaluate phonemic awareness qualities. Then are mentioned materials and activities specified for development of phonemic awareness. The last chapter presents empirical part of the thesis. The main purpose of the research is to analyze possibilities how to evolve phonemic awareness of the children with impaired speech development. In the group of participating children were carried out two research surveys by way of the standardized test. The output test verified the success of developmental activities, which were applicated. For completion of the research were realized two interviews with speech therapists which works at education system. In the end of the thesis the results were summarized. According to the results was the development of phonemic awareness successful.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Kohoutová 988 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Kohoutová 3.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Kohoutová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Kohoutová 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslava Kotvová 340 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jana Horynová 773 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB