velikost textu

Práce s kontroverzními tématy ve výchově k občanství na příkladu tématu gender a stereotypy.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práce s kontroverzními tématy ve výchově k občanství na příkladu tématu gender a stereotypy.
Název v angličtině:
Controversial issues in civic education: example of gender and stereotypes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristína Margolienová
Vedoucí:
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Id práce:
220614
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — základy společenských věd (N TV-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kontroverze, průřezová témata, výchova k občanství, gender, stereotyp
Klíčová slova v angličtině:
controversial issues, key competences, civic education, gender, stereotype
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se soustředí na výuku kontroverzních témat jako součást výchovy k občanství. Cílem práce je zjistit využívání kontroverzí ve výuce a analyzovat aplikaci různých metod v práci s kontroverzemi. V první části jsou vymezena teoretická východiska diplomové práce a důležitost využívání kontroverzí ve výuce. Dále je představeno jejich zakotvení v kurikulárních dokumentech, základní psychologické teorie vývoje morálky a myšlení. Poté jsou představeny metody, které mohou být pro práci s kontroverzemi nápomocné. Praktická část objasňuje metodologická východiska diplomové práce a navrhuje konkrétní vyučovací hodinu k tématu gender a stereotypy. Výzkumná sonda proběhla ve dvou třídách druhého stupně základní školy formou zúčastněného pozorování a strukturovaným rozhovorem s vyučujícími výchovy k občanství daných tříd. Výsledky naznačují určité rozdílnosti v kompetencích žáků, kteří se s kontroverzními tématy ve výuce setkávají, a mezi těmi, kterým jsou kontroverze cizí. KLÍČOVÁ SLOVA kontroverze, průřezová témata, výchova k občanství, gender, stereotyp
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis is focused on research on teaching controversial issues in civic education. The aim is to examine the utilization of controversies in classes and the analysis of the application of various methods using controversies. In the first part the theoretical base of the thesis was defined and also the importance of integrating controversial topics was explained. Moreover, the anchorage in curricular documents was presented and also the psychological theories of development of thinking and moral together with different methods were described. In the second part, the methodological base of the thesis was stated and one concrete lesson with the topic of gender and stereotypes was drafted. The qualitative research took place in two classes of secondary school in the form of active observations of students and structured interviews with their teachers of civic education. The results show some differences in students’ competences according to the amount of integration of controversial topics in classes. KEYWORDS controversial issues, key competences, civic education, gender, stereot
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristína Margolienová 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristína Margolienová 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristína Margolienová 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 394 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 154 kB