velikost textu

Význam morfologických, ultrastrukturních a molekulárních analýz pro vyšší systematiku nálevníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam morfologických, ultrastrukturních a molekulárních analýz pro vyšší systematiku nálevníků
Název v angličtině:
Importance of morphological, ultrastructural, and molecular analyses for the higher taxonomy of ciliates
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Šimáčková
Vedoucí:
doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Id práce:
220541
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nálevník, systém, orální ciliatura, somatická ciliatura, molekulární data, kinetidy
Klíčová slova v angličtině:
ciliate, system, oral ciliature, somatic ciliature, molecular data, kinetids
Abstrakt:
Abstrakt Nálevníci jsou jednou z největších skupin protist. Mají tři charakteristické vlastnosti – (1). přítomnost mnoha bičíků, jimiž je pokryta buňka, (2). jaderný dualismus a (3). konjugaci. Systematika kmene Ciliophora se od jeho založení velmi změnila. To zapříčinil rozvoj nových metod, kterými se nálevníci mohli studovat. První systémy byly založeny na základě morfologie struktur v orální oblasti. Na základě těchto struktur vydali Levine a kolektiv v roce 1980 systém nálevníků, v kterém rozdělili nálevníky do tří tříd. Zjistilo se, že tento systém není přirozený, jelikož orální struktury jsou variabilní. Jako lepší znak pro evoluci nálevníků se osvědčila somatická ultrastruktura. Systém na základě ní vydali Small a Lynn, kteří vytvořili v kmenu Ciliophora tři podkmeny a osm tříd. Molekulární analýzy tento systém nepotvrdily. Na základě nich se ukázala existence pouze dvou podkmenů (Postciliodesmatophora a Intramacronucleata) a počet tříd se zvýšil na jedenáct. Od té doby bylo definováno dalších 6 nových tříd nálevníků. Tyto třídy byly vytvořeny především na základě fylogenomických a fylogenetických analýz. V podkmenu Intramacronucleata byly pomocí fylogenomických analýz odhaleny tři evoluční linie SAL, CONthreeP a Protocruziea. Klíčová slova: nálevník, systém, orální ciliatura, somatická ciliatura, molekulární data, kinetidy
Abstract v angličtině:
Abstract Ciliophora are one of the largest groups of protists. They have three typical features – (1). the presence of many cilia, covering the cell, (2). nuclear dualism, and (3). conjugation. The systematics of the phylum Ciliophora has changed greatly during the last decades. This was caused by the development of new methods used for studying the ciliates. The first systems were based on the morphology of structures in the oral region. Based on these structures, Levine et al. published a system of ciliates in 1980, which they divided into three classes. However, it was found later that this system was not natural because oral structures do not reflect the phylogeny, and the structure of somatic structures was shown to be a more useful feature. Small and Lynn created a system based on the structure of somatic kinetids, where they divided the ciliates into three subphyla and eight classes. However, subsequent molecular analyses did not support this system. They divided the ciliates into two subphyla (Postciliodesmatophora and Intramacronucleata), and the number of classes was elevated to eleven. Today, additional six new classes of ciliates are recognised. They were created mainly on the based of phylogenomic and phylogenetic analyses. The classes of the subphylum Intramacronucleata are grouped into three lines of evolution on the basis of phylogenetic analyses SAL, CONthreeP and Protocruziea. Keywords: ciliate, system, oral ciliature, somatic ciliature, molecular data, kinetids
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Šimáčková 1.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Šimáčková 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Šimáčková 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. 152 kB