velikost textu

Vliv zemědělského managementu na erozi a půdní vlastnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv zemědělského managementu na erozi a půdní vlastnosti
Název v angličtině:
The effect of agricultural management on erosion and soil properties
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Lišková
Vedoucí:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Oponent:
Mgr. Martin Bartuška
Id práce:
220407
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
eroze, pudoochranné technologie, půdní organický uhlík, no-till
Klíčová slova v angličtině:
erosion, conservation tillage, soil organic carbon, no-till
Abstrakt:
Abstrakt Práce přináší literární přehled zabývající se objasněním procesu eroze, vlivu na kvalitu půdy a postupů vedoucích ke zmírnění následků eroze. Jsou zde rozvedeny faktory, které proces eroze ovlivňují, dále je zmíněn vliv erozního působení na půdní uhlík a další vlastnosti půdy. Jsou představena protierozní opatření a půdoochranné technologie, které výrazně napomáhají ke zmírnění negativního vlivu. Vlastní měření se zaměřuje na vliv půdoochranného zpracování na půdní organický uhlík a mikrobiální společenstvo, včetně aktivity enzymů. Byl využit pokus založený VÚMOP, při němž se sleduje vliv konvenčního hospodaření a půdoochranných technologií (konvenční orba se setím do širokého řádku, kypřený úhor, konvenční zpracování se setím do dvouřádku, strip-till jarní se setím do žita, bezorebné setí do žita) na erozi půdy. Kdy bylo sledováno zastoupení mikrobiální biomasy, respirace (bazální a substrátem indukovaná) a aktivita enzymů, respektive fosfatázy. Výsledky ukazují pozitivní ovlivnění všech sledovaných parametrů půdoochrannými opatřeními, spočívajícími v omezení zpracováním půdy, plochy s využitím no-till nebo strip-till vykazovaly lepší hodnoty. Klíčová slova: eroze, půdoochranné technologie, půdní organický uhlík, no-till
Abstract v angličtině:
Abstract The study bring a literature overview of erosion process, its impact of the soil quality and methods leading to mitigation of consequences of erosion. The factors that influence the erosion process are elaborated here, as well as the influence of erosion on on soil carbon and other soil properties. Anti-erosion measures and soil protection technologies are introduced, which significantly help to mitigate the negative impact. The measurment itself focuses on the effect of soil protection measures on soil organic carbon and microbial biomass, including activity of enzymes. An experiment established by VÚMOP was used, which monitors the influence of conventional tillage and conservation tillage (conventional tillage with seedind in wide row, loosen wasteland, conventional tillage with seeding in two-rows, strip-till with seeding in rye, no-till seeding in rye) on soil erosion. The occurrence of microbial biomass, respiration (basal and substrat-induced) and enzymatic activity, respectively phosphatase, were observed. The results show a positive influence of all observed parameters by conservation tillage, consisting in reduced of tillage. The assumption was confirmed, the areas where was used no-till or strip-till, showed better values. Key words: erosion, conservation tillage, soil organic carbon, no-till
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Lišková 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Lišková 358 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Lišková 353 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Bartuška 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 154 kB