text size

Zimní krajinomalba v dílech zaalpských malířů mezi léty 1560–1660

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Zimní krajinomalba v dílech zaalpských malířů mezi léty 1560–1660
Titile (in english):
Winter landscape painting in the works of the selected Northern European painters between 1560–1660
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Přemysl Květ
Supervisor:
PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Olga Kotková, Ph.D.
Thesis Id:
220373
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (N8109)
Study branch:
History of Christian Arts (MU)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
14/01/2020
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
žánrová malba, renesance, baroko, Zaalpí, zima, zvyky, tradice, sešlosti, sport, masopust, oslavy, bruslení, krajina, scenerie, lovení, svátky
Keywords:
genre painting, Renaissance, baroque, Northern Europe, winter, habits, tradition, meeting, sport, carnival, celebrations, ice skating, landscape, hunting, fests
Abstract (in czech):
Anotace Diplomová práce je soustředěna na rozbor vybraných děl zimní krajinomalby zaalpských malířů. Strukturálně je práce vedena tak, že je nejprve představen vývoj krajinomalby v Zaalpí od 14.–16. století. V této souvislosti jsou analyzovány tři vybraná díla, jejichž scény jsou zasazeny do zimní krajiny. Pro seznámení s okolnostmi doby je poté nastíněn kulturně-historický kontext 16.–17. století v Nizozemí. Následně jsou stručně připomenuty životy a tvorba prezentovaných malířů. Stěžejním jádrem práce je pak formální a ikonografický rozbor vybraných děl, zejména z dílny rodiny Brueghelů a jejich následovníků. Analyzovány jsou krajinomalby s působivou atmosférou, sledovány jsou rovněž zvyky a tradice prostých obyvatel vesnic či měst, jež jsou na daných obrazech znázorněny. V pozornosti zájmu jsou také biblické scény spjaté s Narozením Krista, případně lidové oslavy křesťanských svátků v zimním období. Smyslem této práce je snaha reflektovat význam zimní krajiny s odkazem na zobrazení života prostých obyvatel, a to s přihlédnutím k socio-historickému kontextu Nizozemí 16.–17. století. Klíčová slova: žánrová malba, renesance, baroko, Zaalpí, zima, zvyky, tradice, sešlosti, sport, masopust, oslavy, bruslení, krajina, scenerie, lovení, svátky
Abstract:
Annotation The diploma thesis is focused on the analysis of selected works of the winter landscape painting of the Norther European painters . Structurally, the work is conducted in such a way that it first introduces the evolution of landscape painting in the Northern Europe from 14.–16. century. In this context, three selected works are analyzed, whose scenes are set in the winter landscape. The cultural-historical context of the 16th-17th centuries is then outlined to familiarize with the circumstances of the time. century in the Netherlands. Then lives and works of the painters presented are briefly mentioned. The core of the thesis is the formal and iconographic analysis of selected works, especially from the workshop of the Brueghel's family and their followers. The landscape paintings with an impressive atmosphere are analyzed, observed are also habits and traditions of the ordinary inhabitants of the villages or towns whit is represented on the pictures. The attention of interest are also biblical scenes connected with the Nativity of Chist or folk celebrations of Christian feats during the winter. The purpose of this work is to reflect the importance of winter landscape with reference to the life of a common inhabitants taking into account the socio-historical context of the Netherlands 16th–17th century. Keywords: genre painting, Renaissance, baroque, Northern Europe, winter, habits, tradition, meeting, sport, carnival, celebrations, ice skating, landscape, hunting, holidays
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Přemysl Květ 8.66 MB
Download Abstract in czech Bc. Přemysl Květ 362 kB
Download Abstract in english Bc. Přemysl Květ 357 kB
Download Supervisor's review PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 176 kB
Download Opponent's review PhDr. Olga Kotková, Ph.D. 401 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 153 kB