velikost textu

Zimní krajinomalba v dílech zaalpských malířů mezi léty 1560–1660

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zimní krajinomalba v dílech zaalpských malířů mezi léty 1560–1660
Název v angličtině:
Winter landscape painting in the works of the selected Northern European painters between 1560–1660
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Přemysl Květ
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Olga Kotková, Ph.D.
Id práce:
220373
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
žánrová malba, renesance, baroko, Zaalpí, zima, zvyky, tradice, sešlosti, sport, masopust, oslavy, bruslení, krajina, scenerie, lovení, svátky
Klíčová slova v angličtině:
genre painting, Renaissance, baroque, Northern Europe, winter, habits, tradition, meeting, sport, carnival, celebrations, ice skating, landscape, hunting, fests
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce je soustředěna na rozbor vybraných děl zimní krajinomalby zaalpských malířů. Strukturálně je práce vedena tak, že je nejprve představen vývoj krajinomalby v Zaalpí od 14.–16. století. V této souvislosti jsou analyzovány tři vybraná díla, jejichž scény jsou zasazeny do zimní krajiny. Pro seznámení s okolnostmi doby je poté nastíněn kulturně-historický kontext 16.–17. století v Nizozemí. Následně jsou stručně připomenuty životy a tvorba prezentovaných malířů. Stěžejním jádrem práce je pak formální a ikonografický rozbor vybraných děl, zejména z dílny rodiny Brueghelů a jejich následovníků. Analyzovány jsou krajinomalby s působivou atmosférou, sledovány jsou rovněž zvyky a tradice prostých obyvatel vesnic či měst, jež jsou na daných obrazech znázorněny. V pozornosti zájmu jsou také biblické scény spjaté s Narozením Krista, případně lidové oslavy křesťanských svátků v zimním období. Smyslem této práce je snaha reflektovat význam zimní krajiny s odkazem na zobrazení života prostých obyvatel, a to s přihlédnutím k socio-historickému kontextu Nizozemí 16.–17. století. Klíčová slova: žánrová malba, renesance, baroko, Zaalpí, zima, zvyky, tradice, sešlosti, sport, masopust, oslavy, bruslení, krajina, scenerie, lovení, svátky
Abstract v angličtině:
Annotation The diploma thesis is focused on the analysis of selected works of the winter landscape painting of the Norther European painters . Structurally, the work is conducted in such a way that it first introduces the evolution of landscape painting in the Northern Europe from 14.–16. century. In this context, three selected works are analyzed, whose scenes are set in the winter landscape. The cultural-historical context of the 16th-17th centuries is then outlined to familiarize with the circumstances of the time. century in the Netherlands. Then lives and works of the painters presented are briefly mentioned. The core of the thesis is the formal and iconographic analysis of selected works, especially from the workshop of the Brueghel's family and their followers. The landscape paintings with an impressive atmosphere are analyzed, observed are also habits and traditions of the ordinary inhabitants of the villages or towns whit is represented on the pictures. The attention of interest are also biblical scenes connected with the Nativity of Chist or folk celebrations of Christian feats during the winter. The purpose of this work is to reflect the importance of winter landscape with reference to the life of a common inhabitants taking into account the socio-historical context of the Netherlands 16th–17th century. Keywords: genre painting, Renaissance, baroque, Northern Europe, winter, habits, tradition, meeting, sport, carnival, celebrations, ice skating, landscape, hunting, holidays
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Přemysl Květ 8.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Přemysl Květ 362 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Přemysl Květ 357 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Olga Kotková, Ph.D. 401 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 153 kB