velikost textu

The role of translation initiation factor 3 (eIF3) in translation termination.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The role of translation initiation factor 3 (eIF3) in translation termination.
Název v češtině:
Úloha translačního iniciačního faktoru 3 v terminaci translace.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Beznosková
Id práce:
220314
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
27. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
translation, eIF3, 40S ribosome
Klíčová slova v angličtině:
translation, eIF3, 40S ribosome
Abstrakt:
ABSTRAKT Syntéza proteinů v buňce je velmi regulovaný proces během genové exprese. Každý gen má svůj vlastní začátek a též jeden konec, který je určován přítomností jednoho ze tří stop kodónů. Mnoho součastných článků popisuje ribosomy, které záměrně přechází přes stop signál u některých vybraných mRNA, aby prodloužily vznikající polypeptid a změnily jeho vlastnosti. Tento regulační proces se nazývá programované pročítání stop kodónu. Výzkum této regulace má potenciál se uplatnit i v lékařství, neboť přibližně 15% všech dědičných chorob je způsobeno přítomností takzvaného předčasného terminačního kodónu (PTC), který zastaví translaci a vznikne tak zkrácený nefunkční protein. Mnohé laboratoře již hledají netoxické látky, které by zvyšovaly pročítání předčasného terminačního kodónu. Bohužel k úspěšnému naplnění jejich záměru je třeba identifikovat a porozumět všem faktorům, které tento process ovlivňují. V této disertační práci představujeme jeden takový faktor- eukaryotický iniciační faktor 3 (eIF3). Demonstrujeme jeho schopnost indukovat pročítání terminačních kodónů, které jsou v kontextu nukleotidů nevhodných pro efektivní terminaci. Taktéž jsme vytvořili analýzu „nearcognate“ tRNA a ukázali, jak jsou inkorporovány na stop kodón, za kterým následují různé nukleotidy. Díky tomu jsme byli schopni rozšířit genetický kód o nová pravidla a přesně určit tRNA, které incorporují na různých UGAN terminačních kodónech. Pokroky, které jsme udělali během našeho studia regulace terminace translace, pomůžou mnohým výzkumníkům z oboru regulace translace porozumět procesu syntézy proteinů na molekulární úrovni.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Protein synthesis is a tightly regulated process of gene expression. Each gene has its start and its stop, which is determined by one of the three stop codons. Many recent articles describe ribosomes that purposely bypass stops on specific mRNAs to extend the nascent polypeptide to alter its properties. It is called programmed stop codon readthrough. Since over 15% of human genetic diseases are caused by so called premature termination codons (PTC) that halt translation and produce truncated proteins, this mechanism has a great potential implication in medical research. Numerous labs search for non-toxic drugs specifically increasing readthrough at PTCs; however, the success of this effort requires identification and understanding of all factors that are involved in this process. Here, we present one such factor eukaryotic initiation factor 3 (eIF3) and describe its ability to induce readthrough on stop codons in termination non-favorable context during programmed readthrough and also the consequences of its action on translation regulation. We additionally analyzed which near-cognate (nc) tRNAs are incorporated at UGA stop codons depending on the nucleotide that immediately follows them (so called +4 base). This way we established new rules for stop codon decoding and identified so called readthrough inducing tRNAs for each UGAN stop codon. We believe that the progress we have achieved in characterizing the regulation of translation termination will contribute to the overall intention of many researchers from the translation control field to fully understand the process of protein synthesis on a molecular level in order to improve human health.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Beznosková 23.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Beznosková 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Beznosková 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. 151 kB