velikost textu

Chování a elektrická aktivita druhu Gnathonemus petersii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chování a elektrická aktivita druhu Gnathonemus petersii
Název v angličtině:
Behaviour and electric activity of the Gnathonemus petersii species
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Juhaňáková
Vedoucí:
Mgr. Veronika Langová
Oponent:
Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Id práce:
220233
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gnathonemus petersii, elektrická aktivita, elektrolokace, elektroreceptivní orgány, elektrický obraz, EOD
Klíčová slova v angličtině:
Gnathonemus petersii, electric activity, electrolocation, electroreceptive organs, electric image, EOD
Abstrakt:
Abstrakt: Gnathonemus petersii (rypoun Petersův) je pozoruhodným zástupcem kostnatých ryb z čeledi Mormyridae. Jeho zajímavost spočívá nejen v jeho bizarním vzhledu, ale především v jeho biologii. Patří totiž mezi tzv. slabě elektrické ryby. Tyto ryby se vyznačují schopností vysílat a analyzovat elektrické pulzy tzv. EOD (electric organ discharges). Tyto pulzy jsou vysílány elektrickým orgánem v ocasní části a přijímány funkčně a anatomicky odlišnými elektroreceptivními orgány. Funkcemi EOD jsou pasivní a aktivní elektrolokace, při kterých je jedinec schopen získávat informace z okolního prostředí. Pasivní elektrolokací živočich vnímá elektrická pole blízkých objektů a živočichů. Slouží tak pro orientaci v prostředí a při hledání potravy. Na aktivní elektrolokaci se podílí samotný jedinec vysíláním pulsů, který touto schopností analyzuje prostředí. Umí rozpoznávat objekty v parametrech velikosti, tvaru a materiálu. EOD, jeho intervaly a sekvence těchto intervalů se uplatňují v elektrokomunikaci, kterou je jedinec schopen předávat informace o svém pohlaví, hierarchii, chování a prostředí. V sociální komunikaci se uplatňuje také široký repertoár zvukových projevů, mechanické, čichové a visuální podněty. Tato práce poskytuje přehled informací o tomto druhu, jeho elektrické aktivitě a chování v různých situacích. Na závěr nastiňuji potenciál G. petersii jakožto modelového organismu v neurobiologických a neuroetologických vědách. Klíčová slova: Gnathonemus petersii, elektrická aktivita, elektrolokace, elektroreceptivní orgány, elektrický obraz, EOD
Abstract v angličtině:
Abstract: Peter’s elephantnose fish (Gnathonemus petersii) is a remarkable fish of the Mormyridae family. It is set apart by its bizarre appearance and, most of all, its biology. It is one of the weakly electric fish, which are characterised by emitting electric organ discharges (EOD) placed in their caudal peduncle. They recieve and analyze EOD by other electroreceptive organs differing in function and anatomy. EOD provides active and passive electrolocation to the fish as it senses electric fields of nearby objects and animals. During active electrolocation mormyrids emit and simultaneously perceive electric signals, which enables them to analyse nearby objects. They are able to recognize an object's size, shape and material. EOD, intervals between discharges and sequences of intervals are essential in communication. Combined, they are able to transmit information about sex, hierarchy, behavioral status and environment. Other important parts of social communication are vision, olfactory, mechanosensory and auditory systems. This thesis provides an overview of existing knowledge of this species, its electric activity and behaviour. The potential of Gnathonemus petersii as a model organism in neurobiological and neuroethological studies is discussed. Key words: Gnathonemus petersii, electric activity, electrolocation, electroreceptive organs, electric image, EOD
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Juhaňáková 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Juhaňáková 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Juhaňáková 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Langová 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Pavel Hulva, Ph.D. 215 kB