velikost textu

Ochrana populací na okraji areálu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana populací na okraji areálu
Název v angličtině:
Conservation of populations on the edge of geographical distribution
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Pešová
Vedoucí:
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Id práce:
220156
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
populace, ochrana, okrajový, periferní, okraj areálu, genetický
Klíčová slova v angličtině:
population, conservation, peripheral, marginal, range edge, genetic
Abstrakt:
Abstrakt Populace na okraji geografického areálu jsou často brány jako méně hodnotné z ochranářského hlediska oproti populacím nacházející se ve středu areálu rozšíření druhu. Mnohdy jsou tyto populace malé, izolované a vyznačující se nízkou genetickou variabilitou, tudíž jsou více náchylné k vyhynutí. Na druhou stanu existují i studie, které tvrdí, že některé populace na periferii mohou vlastnit i geneticky unikátní alely, které by jim mohly pomoci adaptovat se na měnící se environmentální podmínky. Mají tudíž značný speciační potenciál. Zároveň se okrajová populace druhu může nacházet za politickou hranicí státu, kde je chráněn i přesto, že ve zbytku svého areálu je běžným druhem. Periferní populace jsou díky tomuto rozporu ožehavým tématem vědecké komunity. V této práci jsem shrnula vlastnosti periferních populací a faktory, které je limitují. Dále je nastíněna populační dynamika těchto populací a shrnuty hlavní genetické procesy probíhající v malých populacích. Následují argumenty pro a proti ochraně periferních populací. V závěru uvádím modelové příklady periferních populací druhů, na kterých demonstruji jejich vlastnosti a důvody jejich možné ochrany. Klíčová slova: populace, ochrana, okrajový, periferní, okraj areálu, genetický
Abstract v angličtině:
Abstract Populations on the edge of the range are often considered less valuable for conservation with regard to core populations of the species. These populations are often small, isolated and less genetically variable, and are therefore more prone to extinction. On the other hand, there are some studies claiming that some peripheral populations could have genetically unique allels which could help them adapt to changing environmental conditions. They thus have a big speciation potential. Peripheral populations could also occur behind state borders, where the species has conservation status, despite the fact that it is a common species somewhere else in its range. Due to this contradiction, peripheral populations are a delicate topic of discussion in the scientific community. In this paper I summarized the features of populations on the edge and also factors which limit them. Furthermore, population dynamics of these populations and summary of the main genetic processes taking place in small populations are outlined here. Next there are arguments for and against conservation of populations on the edge. In conclusion I give model examples of species on the periphery, demonstrating their features and reasons for their possible conservation. Key words: population, conservation, peripheral, marginal, range edge, genetic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Pešová 979 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Pešová 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Pešová 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Šípek, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. David Storch, Ph.D. 152 kB