velikost textu

Autoevaluace střední školy z aspektu dalšího vzdělávání zaměstnanců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autoevaluace střední školy z aspektu dalšího vzdělávání zaměstnanců
Název v angličtině:
Secondary School Self-Evaluation in Terms of In-Service Training for Employees
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Nelly Dejová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Oponent:
Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
Id práce:
220150
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků, mezinárodní šetření, MŠMT, školský zákon, další vzdělávání, vzdělávání učitelů
Klíčová slova v angličtině:
In-service teacher training, international surveys, Ministry of Education, Youth and Sports, Education law, teacher education
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce komplexně představí problematiku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na učitele střední školy jako jednu z oblastí autoevaluace školy. Další vzdělávání pracovníků se dostává do popředí pozornosti, poněvadž jde ruku v ruce s kvalitou vzdělávání. Ve své první části identifikuje základní definice potřebné k pochopení tématu autoevaluace a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, následně vymezí legislativní rámec zajišťující DVPP, strategické dokumenty a další plány, které se touto oblastí zabývají. V neposlední řadě definuje cíle a formy DVPP a stručně nastíní situaci v Evropě se zaměřením na mezinárodní šetření. Prostřednictvím průzkumu v praktické části diplomová práce vyhodnotí tři výroční zprávy vybrané školy a pomocí standardizovaného strukturovaného rozhovoru a standardizovaného dotazníku sleduje názory vedení školy a učitelů na danou problematiku. Průzkum zkoumá jejich motivaci, podmínky k rozvoji, možnosti dalšího vzdělávání či uvedení nových poznatků do praxe v kontextu výsledků mezinárodního šetření TALIS 2018. Cílem práce je analýza problematiky dalšího vzdělávání učitelů středních škol v domácím a v mezinárodním kontextu, a následná evaluace dalšího vzdělávání v podmínkách vybrané střední školy. KLÍČOVÁ SLOVA Další vzdělávání pedagogických pracovníků, mezinárodní šetření, MŠMT, školský zákon, další vzdělávání, vzdělávání učitelů
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis comprehensively introduces the issue of in-service training of pedagogical staff with a focus on secondary school teachers as one of the areas of school self-evaluation. In-service teacher training comes to the fore as it goes hand in hand with the quality of training. In its first part, it identifies the basic definitions needed to understand the topic of school self- evaliation and in-service teacher training, then it defines the legislative framework ensuring in- service teacher training, strategic documents and other plans. Last but not least, it defines the objectives and forms of in-service teacher training and briefly outlines the situation in Europe with a focus on international surveys. Using content analysis, the thesis evaluates three annual reports of the selected secondary school. Furthermore, standardized structured interview was held with the school management and also a standardized questionnaire is distributed among pedagogical staff of the selected secondary school. Based on the obtained data, the thesis monitors the views of school management and teachers on this very issue including their motivation, conditions for development, possibilities for in-service training or the process of putting the acquired knowledge. into practice in the context of the results of the international survey TALIS 2018. The aim of the work is to analyze the issue of in-service training of secondary school teachers in the domestic and international context and evaluation of in-service training in the conditions of the selected secondary school. KEYWORDS In-service teacher training, international surveys, Ministry of Education, Youth and Sports, Education law, teacher education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nelly Dejová 3.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nelly Dejová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nelly Dejová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 334 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB