velikost textu

Modulační účinek cis-nerolidolu, trans-nerolidolu a farnesolu na vybrané enzymy 1. fáze biotransformace v lidských jaterních řezech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modulační účinek cis-nerolidolu, trans-nerolidolu a farnesolu na vybrané enzymy 1. fáze biotransformace v lidských jaterních řezech
Název v angličtině:
Modulatory effect of cis-nerolidol, trans-nerolidol and farnesol on selected phase 1 drug-metabolizing enzymes in human liver slices
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kristýna Deingruberová
Vedoucí:
PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Veronika Hanušová, Ph.D.
Id práce:
220127
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
17. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Bc. et Bc. Kristýna Deingruberová Školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Název diplomové práce: Modulační účinek cis-nerolidolu, trans-nerolidolu a farnesolu na vybrané enzymy 1. fáze biotransformace v lidských jaterních řezech Seskviterpeny jsou přírodní látky, které můžeme najít v alternativních léčivech či doplňcích stravy. Nicméně ne všichni zástupci působí na zdraví blahodárně. Existují totiž poznatky o vážných toxicitách a vedlejších účincích, kterým by se měla věnovat dostatečná pozornost. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jestli mají acyklické seskviterpeny cis-nerolidol (cNER), trans-nerolidol (tNER) a farnesol (FAR) modulační účinek na proteinovou a genovou expresi vybraných enzymů 1. fáze biotransformace - čtyři isoformy cytochromu P450 (CYP), jmenovitě CYP1A2, CYP2B6, CYP2C a CYP3A4, karbonylreduktasa 1 (CBR1) a aldo-ketoreduktasa 1C3 (AKR1C3). Zkoumaným materiálem byly ultratenké lidské jaterní řezy pocházející od pěti pacientů obou pohlaví ve věku od 45 do 81 let. Jaterní řezy byly inkubovány se studovanými látkami v koncentraci 10 μM (u jednoho pacienta cNER a tNER i v koncentraci 30 μM) při teplotě 37 °C po dobu 24 hodin. Proteinovou expresi jsem stanovovala pomocí elektroforézy s Western blotem a relativní expresi mRNA pomocí kvantitativní polymerasové řetězové reakce (qPCR). U jednoho pacienta FAR a tNER v koncentraci 10 μM významně inhibovaly proteinovou expresi CBR1. U jiného cNER (10 a 30 μM) a tNER (30 μM) snižovaly expresi proteinu AKR1C3. Nejsilnější účinek na expresi mRNA měl tNER, který indukoval expresi CYP1A2 u pacienta č. 9 2,1x. FAR a tNER signifikantně snížily expresi mRNA všech sledovaných enzymů u jednoho pacienta, u kterého zároveň cNER významně zvýšil expresi mRNA CYP2B6. Kromě inhibičních účinků vyvolal FAR u dvou pacientů zvýšení exprese mRNA CYP1A2 a CYP2B6. Výsledky poukázaly na interindividuální variabilitu mezi jednotlivci. Závěrem lze říci, že je málo pravděpodobné, že by tyto acyklické seskviterpeny v koncentracích běžně dostupných v potravě významně ovlivňovaly biotransformaci současně podávaných léčiv.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Bc. et Bc. Kristýna Deingruberová Supervisor: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Title of diploma thesis: Modulatory effect of cis-nerolidol, trans-nerolidol and farnesol on selected phase 1 drug-metabolizing enzymes in human liver slices Sesquiterpenes are natural compounds which can be found in alternative medicines or food supplements. However, not all representatives have a beneficial effect on health. Indeed, sufficient attention should be paid to the evidence of serious toxicities and side effects. The aim of this diploma thesis was to find out, whether acyclic sesquiterpenes cis-nerolidol (cNER), trans-nerolidol (tNER) and farnesol (FAR) possess a modulatory effect on protein and gene expression of selected phase 1 drug-metabolizing enzymes - four cytochrome P450 (CYP) isoforms, namely CYP1A2, CYP2B6, CYP2C and CYP3A4, carbonyl reductase 1 (CBR1) and aldo-ketoreductase 1C3 (AKR1C3). The ultra-thin liver slices from five patients of both sexes aged 45 to 81 years were used as studied material. The liver slices were incubated with studied compounds at a concentration of 10 µM (in one patient, cNER and tNER also at 30 µM concentration) at 37 °C for 24 hours. The protein expression was determined by electrophoresis with Western blot and relative mRNA expression by quantitative polymerase chain reaction (qPCR). The FAR and tNER at 10 µM concentration markedly inhibited CBR1 protein expression in the one patient. In other patient, cNER (10 and 30 μM) and tNER (30 μM) decreased AKR1C3 protein expression. The strongest effect on mRNA expression expressed tNER, which 2.1-times induced CYP1A2 expression in patient No. 9. Furthermore, FAR and tNER significantly reduced mRNA expression of all followed enzymes in one patient, at whom cNER at the same time significantly increased CYP2B6 mRNA expression. Beside inhibitory effects, FAR cause increase in CYP1A2 and CYP2B6 expression in two patients. The results pointed out interindividual variability among individuals. In conclusion, these acyclic sesquiterpenes at concentrations commonly available in the diet are unlikely to markedly affect the biotransformation of co-administered drugs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Deingruberová 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Deingruberová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Deingruberová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Veronika Hanušová, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 145 kB