velikost textu

Vplyv albendazolu na expresiu vybraných enzýmov Haemonchus contortus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vplyv albendazolu na expresiu vybraných enzýmov Haemonchus contortus
Název v češtině:
Vliv albendazolu na expresi vybraných enzymů u vlasovky slezové
Název v angličtině:
Effect of albendazol on the expression of selected enzymes in Haemonchus contortus
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Martina Božíková
Vedoucí:
Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Oponent:
Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Id práce:
220100
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
17. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Martina Božíková Školiteľ: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv albendazolu na expresiu vybraných enzýmov Haemonchus contortus Haemonchus contortus je dominantný gastrointestinálny patogén malých prežúvavcov, ktorý môže spôsobiť oslabenie až smrť hostiteľského organizmu. Straty sú zaznamenávané hlavne u mladých jedincov, čo sa následne odzrkadľuje aj na samotnej ekonomike chovu. Z toho dôvodu prevencia a terapia stále zohrávajú najvýznamnejšiu úlohu. Avšak na druhej strane, zvýšená schopnosť červov prežiť túto liečbu predstavuje závažný problém. Jednou z možností vzniku rezistencie je zvýšená aktivita enzýmov, ktoré sú zodpovedné za metabolizmus xenobiotik. Cieľom diplomovej práce bolo sledovať vplyv albendazolu (ABZ) na expresiu vybraných génov biotransformačných enzýmov UDP-glykozyltransferáz (UGTs). Pre tento účel boli vybrané dva kmene H. contortus – citlivý na anthelmintiká ISE (Inbred Susceptible Edinburgh) a rezistentný na anthelmintiká WR (White River). Jedna časť parazitov bola kultivovaná v médiu s obsahom albendazolu po dobu dvanásť hodín, druhá časť, ktorá slúžila ako kontrola bola kultivovaná v médiu bez obsahu liečiva. Následne bola meraná génová expresia dvanástich vybraných UGTs pomocou kvantitatívnej PCR. Výsledky ukázali signifikantné zvýšenie génovej expresie u dvoch vzoriek rezistentného WR kmeňa po ovplyvnení ABZ, a to: u samíc pre gén kódujúci UGT365B6 a u samcov pre gén kódujúci enzým UGT365B3.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Božíková Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of albendazol on the expression of selected enzymes in Haemonchus contortus Haemonchus contortus is the dominant gastrointestinal pathogen of small ruminants that can cause weakening or even death of the host organism. Losses are mainly recorded in young animals, which subsequently reflects on the farm economy itself. Therefore, prevention and therapy still play the most important role. On the other hand, the increased ability of worms to survive this treatment poses a serious problem. One of the possibilities that might be causing this problem is the increased activity of enzymes responsible for the metabolism of xenobiotics. The aim of this master's thesis was to investigate the effect of albendazole (ABZ) on the gene expression of selected biotransformation enzymes; UDP-glycosyltransferases (UGTs). For this purpose, two strains of H. contortus – anthelmintics-susceptible ISE (Inbred Susceptible Edinburgh) and anthelmintics-resistant WR (White River) were selected. One group of the parasites was cultivated for 12 hours in a media containing albendazole, the other group, which served as control, was cultivated in a drug-free medium. Subsequently, the gene expression of 12 selected UGT enzymes was measured by quantitative PCR. The results showed a significantly increased gene expression in 2 samples of the resistant WR strain after ABZ treatment, namely: in the females the gene encoding UGT365B6 and in the males the gene encoding UGT365B3 were affected by ABZ.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Božíková 2.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Božíková 437 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Božíková 436 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 142 kB