velikost textu

Proč má většina druhů malé areály rozšíření? Příčiny variability velikostí areálů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proč má většina druhů malé areály rozšíření? Příčiny variability velikostí areálů
Název v angličtině:
Why are geographic ranges of species mostly small? Causes of range size variation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Pavlína Kalendová
Vedoucí:
prof. RNDr. David Storch, Ph.D.
Oponent:
RNDr. David Hořák, Ph.D.
Id práce:
220088
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
areál rozšíření, statistická distribuce, makroekologie
Klíčová slova v angličtině:
geographic range, frequncy distribution, macroecology
Abstrakt:
Abstrakt Areál druhu, je soubor všech oblastí, kde se daný druh nachází. Každý druh má jinak velký areál, mezi nejvíce rozšířené patří oceánské druhy. Rozložení areálu je log-normální, což znamená, že většina druhů má malé areály, málo druhů má velké areály, a ještě méně má extrémně malé areály. Tohle rozložení může být výsledkem speciace a extinkce. Speciací vznikají nové druhy, které obývají část areálu původního druhu. Dochází tedy ke zmenšení původního areálu. Staré druhy, které se blíží k jejich zániku, také zmenšují svůj areál společně s úbytkem populace. Jednou ze zajímavých teorií je i stochastická teorie, jejím základem je stochastická diferenciální rovnice, která popisuje vývoj areálu až po dosažení ekvilibria, což je hodnota, kdy je areál stálý. Dalším faktorem je abundance. Je známo, že druhy s většími populacemi obývají větší areály. Zajímavé je, že i abundance má log-normální rozložení. V této práci se budu snažit shrnout teorie, které se snaží vysvětlit proč většina druhů má malé areály a také jak se liší areály příbuzných druhů.
Abstract v angličtině:
Abstract Species range size is collection of all regions which the specie occupies. Every specie has different range size, the most widespread are marine species. Range size distribution is log-normal, which means that the most of species have narrow ranges, some are widespread, and a few have extremely small ranges. This distribution can be a result of speciation and extinction. Speciation adds new species, which inhabits a part of original range. It causes a reduction of original range. Old species, which are getting closer to their extinction, are also declining their range together with abundance. One of the interesting theories is the stochastic theory, it is based on stochastic differential equation. This equation describes a changes of range size towards its equilibrium, which is the value when the range size is in steady state. The next factor is abundance. It is known that species with more individuals occupy larger ranges. Abundance distribution is also log-normal. In this thesis, I would try to summarize theories which explains why the most of species have small range sizes and how range vary among similar species.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavlína Kalendová 721 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavlína Kalendová 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavlína Kalendová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. David Storch, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. David Hořák, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. David Storch, Ph.D. 152 kB