velikost textu

The House on Mango Street - translation of selected parts of Sandra Cisneros´ book of vignettes and its subsequent analysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The House on Mango Street - translation of selected parts of Sandra Cisneros´ book of vignettes and its subsequent analysis
Název v češtině:
Dům na Mangové ulici - překlad vybraných črt z knihy od Sandry Cisneros a jeho následná analýza
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Aneta Štrynclová
Vedoucí:
Mgr. Jakub Ženíšek
Oponent:
PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.
Id práce:
219995
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B AJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
překlad, Sandra Cisneros, překlad zamýšlených chyb, překlad říkanek, překlad cizojazyčných jevů v textu, lingvistická analýza
Klíčová slova v angličtině:
translation, Sandra Cisneros, translation of intentional spelling and grammar errors, translation of rhymes, translation of foreign-language elements in a text, linguistic analysis
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá anglicko-českým překladem. Práce je rozdělena na tři části, a to na část teoretickou, která se bude zabývat teorií translatologie jako vědy o překladu, ale primárně se bude vztahovat k teorii týkající se překladu možných problémových jevů, které byly objeveny během čtení originálu. Druhá část – praktická, se skládá z překladu částí knihy črt od mexicko-americké autorky Sandry Cisneros The House on Mango Street. Kniha je psaná z pohledu dospívající hispánské dívky Esperanzy Cordero, která se vyrovnává se životem v Chicagu. Poslední část práce se týká komentování přeloženého textu na základě teoretických zjištění v první části. Jedná se o zdůvodňování volby překladu konkrétních jevů. Zdroji pro teoretickou část byla převážně díla českých autorů zabývající se teorií překladu jako např. Jiří Levý a jeho Umění překladu, Milan Hrdlička a Překladatelské miniatury, Pozvání k překladatelské praxi: kapitoly o překládání beletrie od Olgy Krijtové nebo Překládání a čeština od Zlaty Kufnerové a kol.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with English-Czech translation. The thesis is divided into three parts, namely the theoretical part, which will deal with the theory of translatology as a science of translation but primarily it will relate to the theory of translation of potential problematic phenomena that were discovered while reading the original. The second part - practical, consists of a translation of parts of the book of vignettes by Mexican-American author Sandra Cisneros The House on Mango Street. The book is written from the perspective of a teenage Hispanic girl Esperanza Cordero who is coping with life in Chicago. The last part sheds light on some of the choices made during the practical translation process, explaining how these were informed by relevant theoretical findings outlined in the first part. It is a justification of the choices of translations of the specific phenomena. The sources for the theoretical part were mostly works by Czech authors dealing with the theory of translation such as Jiří Levý and his Umění překladu, Milan Hrdlička and Překladatelské miniatury, Pozvání k překladatelské praxi: kapitoly o překládání beletrie by Olga Krijtová or Překládání a čeština by Zlata Kufnerová et al.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Aneta Štrynclová 706 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Aneta Štrynclová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Aneta Štrynclová 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Ženíšek 483 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Klára Matuchová, Ph.D. 2.99 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB