velikost textu

Mechanismus a rizikové faktory vzniku monozygotických dvojčat u savců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismus a rizikové faktory vzniku monozygotických dvojčat u savců
Název v angličtině:
Mechanism and risk factors for the development of monozygotic twins in mammals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Světlana Žabková
Vedoucí:
RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Id práce:
219993
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
monozygotická dvojčata, metody asistované reprodukce, rizikové faktory, rozdělení
Klíčová slova v angličtině:
monozygotic twins, assisted reproduction technologies, risk factors, splitting
Abstrakt:
Abstrakt Monozygotická dvojčata jsou výsledkem rozdělení embrya během časného embryonálního vývoje. Vývojové stádium, ve kterém nastane rozdělení, je klíčovým faktorem určujícím stupeň sdílení plodových obalů. Etiologie a mechanismus vzniku monozygotických dvojčat nejsou zatím zcela objasněny. K pravidelnému přirozenému výskytu monozygotických vícečetných těhotenství dochází mezi savci pouze u člověka a dvou druhů pásovců, Dasypus novemcinctus a Dasypus hybridus. Spontánní výskyt u člověka se uvádí jako 0,45 % všech narozených. Se vzrůstajícím zájmem o metody asistované reprodukce ale roste i frekvence těhotenství s monozygotickými dvojčaty. V jistém ohledu lze monozygotická dvojčata také chápat jako vážný vedlejší efekt léčby neplodnosti, neboť monozygotická dvojčata se vyznačují mnohem vyšší prenatální mortalitou, předčasnými porody a vrozenými anomáliemi než jednočetná těhotenství. Tato bakalářská práce si pokládá za cíl shrnout získané poznatky o vzniku monozygotických dvojčat u savců. Rovněž se snaží diskutovat potenciální mechanismy a rizikové faktory, které mohou ovlivnit jejich vznik. Monozygotická dvojčata jsou důležitým modelem pro objasnění genetické predispozice řady onemocnění. Práce také v krátkosti naznačí, jakými způsoby lze monozygotická dvojčata experimentálně produkovat. Klíčová slova: monozygotická dvojčata, metody asistovaná reprodukce, rizikové faktory, rozdělení
Abstract v angličtině:
Abstract Monozygotic twins result from the splitting of one embryo in early embryonic development. The developmental stage, in which the splitting occurs, is the main factor determining the degree of sharing fetal sacs. The etiology and mechanism of monozygotic twinning are still unknown. The human and two species of armadillo, Dasypus novemcinctus and Dasypus hybridus are the only mammals that regularly produce monozygotic multiple pregnancies. The spontaneous occurrence of monozygotic twinning is 0,45 % of all births. The monozygotic twin pregnancies have been reported to occur at a higher rate following the increasing interest of assisted reproduction technologies. In certain consideration, we understand them as a side effect of infertility treatment because monozygotic twins result in a higher rate of prenatal mortality, premature birth and congenital anomalies than singleton pregnancies. This bachelor thesis aims to summarize knowledge about the formation of monozygotic twins in mammals. Also, it tries to discuss potential mechanisms and risk factors which could influence their formation. Monozygotic twins are an important model for explaining the genetic predisposition of some diseases. The thesis also introduces the ways of experimental production of monozygotic twins. Keywords: monozygotic twins, assisted reproduction technologies, risk factors, splitting
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Světlana Žabková 906 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Světlana Žabková 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Světlana Žabková 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. 982 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 153 kB