velikost textu

Přizpůsobení terestrických členovců a zejména pavoukovců na aridní podmínky prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přizpůsobení terestrických členovců a zejména pavoukovců na aridní podmínky prostředí
Název v angličtině:
Adaptations of terrestrial arthropods and especially arachnids to arid environmental conditions
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Markéta Byronová
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Věra Opatová
Id práce:
219923
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výpar, aridita, vodní bilance, členovci, pavoukovci, štíři
Klíčová slova v angličtině:
evaporation, aridity, water balance, arthropods, arachnids, scorpion
Abstrakt:
Abstrakt Největším problémem, se kterým se musí vypořádat terestričtí živočichové, je riziko dehydratace. Ztráty vody se uskutečňují výparem při dýchání a přes povrch těla, vylučováním a různými sekrecemi. Terestričtí živočichové si proti ztrátám vody vytvořili různé fyziologické, morfologické a behaviorální adaptace. Tato práce shrnuje poznatky o adaptacích proti ztrátám vody u členovců v aridních podmínkách. Zaměřena je na pavoukovce a zejména pak na štíry, kteří jsou v aridních oblastech hojně rozšířeni a vykazují vysokou odolnost vůči extrémním podmínkám pouští. Práce zkoumá vliv okolních podmínek na fyziologické procesy v těle, morfologická přizpůsobení a na změny chování. Definuje specifické adaptace štírů a blíže popisuje roli hepatopankreatu v udržování rovnovážného stavu tekutin v těle a následné změny osmolarity hemolymfy. Klíčová slova: výpar, aridita, vodní bilance, členovci, pavoukovci, štíři
Abstract v angličtině:
Abstract The biggest problem that terrestrial animals have to deal with is the risk of dehydration. Water is lost by evaporation during respiration and through the body surface, during excretion and various secretions. Terrestrial animals developed various physiological, morphological and behavioral adaptations against water loss. This work summarizes the knowledge about adaptations against water loss in arthropods in arid environmental conditions. It focuses on arachnids and especially on scorpions, which are widespread in arid areas and show high resistance to extreme desert conditions. The work examines the influence of environmental conditions on physiological processes in the body, morphological adaptations and behavioral changes. It defines specific adaptations of scorpions and describes in more detail the role of the hepatopancreas in maintaining the balance of fluids in the body and the subsequent changes in the osmolarity of hemolymph. Key words: evaporation, aridity, water balance, arthropods, arachnids, scorpion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Byronová 2.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Byronová 578 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Byronová 479 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Věra Opatová 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. 152 kB