velikost textu

Měkkýši buližníkových suků v CHKO Křivoklátsko a jejich využití ve výuce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Měkkýši buližníkových suků v CHKO Křivoklátsko a jejich využití ve výuce
Název v angličtině:
Molluscs of Boulder Sites in Křivoklátsko PLA and Their Use in Education
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Tomáš Kebert
Id práce:
219795
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (RIGO BI)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plži, ekologie, exkurze, ochrana přírody, didaktika
Klíčová slova v angličtině:
gastropods, ecology, excursion, nature protection, didactics
Abstrakt:
Abstrakt Práce pojednává o měkkýších jakožto specifických obyvatelích buližníkových suků v jižní části CHKO Křivoklátsko. Diskutuje související otázky a zdroje informací týkající se ochrany životního prostředí. Popisuje měkkýše jako nepříliš obecně známou, leč rozrůzněnou skupinu živočichů s rozličnými ekologickými nároky. Uvádí výsledky malakozoologického průzkumu provedeného odběrem hrabankových vzorků a porovnává je s již provedenými pracemi. Také uvažuje o tom, že při snaze o zařazení tématu do výuky by měla být zdůrazněna spíše ekologie měkkýšů. Její znalost může podnítit uvažování o nejrůznějších organizmech v souvislostech a zároveň není omezena jen na úzkou část biologie. Práce diskutuje o různých výukových prostředcích a uvádí rámcový návrh exkurze na lokalitu výzkumu. Klíčová slova • plži • ekologie • exkurze • ochrana přírody • didaktika
Abstract v angličtině:
Abstract The work deals with molluscs as specific inhabitants of boulder sites in southern part of Křivoklátsko PLA. It discusses related questions and information sources connected with nature protection. The thesis describes molluscs as generally lesser known, but diverse group of animals with variety of ecological requirements. It shows the results of malacozoological site research performed using collection of leaf litter samples and compares them to previous works. It also examines how the topic could be incorporated in education. The work emphasizes the ecology of molluscs, whose knowledge can facilitate contextual thinking about various organisms and also is not confined to a narrow scope of biology. The thesis discusses various means of education and describes a general proposal of excursion to the place of interest. Keywords • gastropods • ecology • excursion • nature protection • didactics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Kebert 5.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Kebert 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Kebert 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 22 kB