velikost textu

Západní Karpaty jako hotspot diverzity během kvartérního klimatického cyklu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Západní Karpaty jako hotspot diverzity během kvartérního klimatického cyklu
Název v angličtině:
Western Carpathians as diversity hotspot during the Quaternary climatic cycle
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Kubíková
Vedoucí:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Id práce:
219786
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Západní Karpaty, kvartér, refugium, holocén, hotspot biodiverzity, endemismus, glaciální relikt, paleobiologie
Klíčová slova v angličtině:
Western Carpathians, Quaternary, refugium, Holocene, biodiversity hotspot, endemism, glacial relict, paleobiology
Abstrakt:
Abstrakt Západní Karpaty jsou v kontextu celé Evropy unikátním územím nevyčíslitelného biologického významu. Topologická členitost se ruku v ruce s výraznou klimatickou a půdní variabilitou odráží ve velké heterogenitě habitatů a umožnila přežití řady druhů organismů v této oblasti napříč klimatickými změnami v průběhu kvartérního klimatického cyklu. Západní Karpaty tak představují jedno z nejvýznamnějších glaciálních a zároveň interglaciálních refugií v Evropě. Výsledkem těchto environmentálních vlastností a unikátní historie této oblasti je v současnosti ohromná druhová rozmanitost, vysoká míra endemismu a výskyt řady glaciálních reliktů. Tato bakalářská práce je rešerší především zoologických studií zabývajících se vysokou mírou biodiverzity a endemismu na území Západních Karpat a jejich možnými příčinami. Dopodrobna se též věnuje roli Západních Karpat v průběhu kvartérního glaciálního cyklu jakožto významného pleistocenního refugia, jeho vlivu na další části Evropy a postglaciálnímu vývoji území.
Abstract v angličtině:
Abstract In the context of the entire Europe, the Western Carpathians is a unique area of priceless biological significance. Topological complexity, together with significant climatic and edaphic variability, is reflected in the high habitat heterogeneity and has enabled the survival of a large number of species in this area during the Quaternary climatic cycle. The Western Carpathians thus represents one of the most important glacial as well as interglacial refugium in Europe. The result of these environmental variables and the unique history of this region is an enormous species diversity, a high degree of endemism and the occurrence of many glacial relics. This bachelor's thesis contains a review of mainly zoological studies dealing with high biodiversity and degree of endemism in the Western Carpathians and its possible causes. The role of the Western Carpathians as an important Pleistocene refugium, its influence on other parts of Europe and the postglacial development of the area are discussed in individual chapters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Kubíková 858 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Kubíková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Kubíková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. 152 kB