velikost textu

Vliv věku ženy na míru DNA poškození v oocytech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv věku ženy na míru DNA poškození v oocytech
Název v angličtině:
The effect of maternal age on the level of DNA damage in oocytes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Koubovská
Vedoucí:
RNDr. Mgr. Petr Šolc, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D.
Id práce:
219748
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oocyt, DNA poškození, věk, neplodnost, odkládání mateřství
Abstrakt:
Abstrakt Ženskými pohlavními buňkami jsou oocyty, jejichž množství je určující pro délku reprodukčního období. Důležitým faktorem, kromě množství, je také kvalita oocytů. Ta není po celý život stejná, s přibývajícím věkem dochází k jejímu snižování. Úbytek kvality je způsoben především hromaděním DNA poškození. Za nejzávažnější poškození jsou považovány dvouřetězcové zlomy (DSBs) kvůli přerušení obou řetězců DNA a následným možným translokacím či delecím. Dále však také mohou v buňce vznikat produkty působením volných kyslíkových radikálů, UV nebo γ zářením, modifikované úseky DNA nebo chybně párující sekvence. Všechna tato poškození jsou reparačními mechanismy oocytu opravována. Čím je ale žena starší, dochází k poklesu exprese genů, které se těchto reparačních mechanismů účastní. Proto nejsou opravy dostatečně efektivní a všechna poškození nejsou odstraněna. S vyšším věkem ženy jsou rovněž spojeny neúspěšné pokusy o otěhotnění, vyšší rizika samovolného potratu nebo mimoděložní těhotenství. Aby se těmto rizikům, jež bezpochyby těhotenství ve vysokém věku představuje, předešlo a žena nebyla na životě ohrožena, došlo v evoluci k ztrátě reprodukční schopnosti. U člověka je ukončena kolem 50. roku života tzv. menopauzou.
Abstract v angličtině:
Abstract Female germ cells are oocytes, whose number defines the length of the reproductive period. Besides quantity the quality of oocytes is also an important factor. The quality is not the same throughout whole life, but it decreases with increasing age. The loss of quality is mainly due to the accumulation of DNA damage. The most serious damage is considered to be double-strand breaks (DSBs) because of both DNA strands break and subsequent translocation or deletion. There are also products caused by reactive oxygen species, UV or γ radiation, modified DNA section or mismatch sequence. All these lesions are repaired by oocyte repair mechanisms. However, the older a woman is, the more gene expression of DNA repair genes is decreased. That is why the repair is not efficient and DNA damage is not removed. Higher age is associated with unsuccessful attempts to conceive, a higher risk of miscarriage or an ectopic pregnancy. To avoid the risks that pregnancy in old age represents, the reproductive ability has been lost. In humans, it ends around the age of 50 with so- called menopause.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Koubovská 1.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Koubovská 401 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Koubovská 397 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Mgr. Petr Šolc, Ph.D. 344 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. František Půta, CSc. 153 kB