velikost textu

Multiproxy evidence of Late Pleistocene environmental changes in the loess/paleosol sequence of Bůhzdař

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multiproxy evidence of Late Pleistocene environmental changes in the loess/paleosol sequence of Bůhzdař
Název v češtině:
Rekonstrukce paleoenviromentálních změn v pozdním pleistocénu pomocí multiproxy záznamu ze sprašové série Bůhzdař
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Kristýna Flašarová
Id práce:
219593
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
8. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
stabilní izotopy, sprašová série, pleistocén, Bůhzdař, střední Čechy
Klíčová slova v angličtině:
stable isotopes, loess series, Bůhzdař, Pleistocene, Central Bohemia
Abstrakt:
Abstrakt: Sprašové série disponují informacemi o přírodních podmínkách panujících v době jejich vzniku, které tak mohou být využity k rekonstrukci paleoklimatických podmínek a vegetace. K bližšímu poznání ekologických a klimatických změn v pleistocénu je nezbytná hustá síť detailně prozkoumaných profilů sprašových sérií z různých regionů (Frechen, 2011). Cílem této práce je vyplnit mezeru v geografickém rozložení detailně popsaných sérií moderními metodami ve střední Evropě. Zaměřuje se na sprašovou sérii na Bůhzdaři, která leží 9 km SV od Prahy. Tento profil byl naposledy studován v roce 1952 přírodovědcem Vojenem Ložkem. Tato práce používá řadu analýz k vytvoření multiproxy záznamu paleoenviromentálních změn, které jsou archivovány v sérii střídajících se spraší a paleopůd na Bůhzdaři. Ke zjištění klimatických podmínek panujících v době vzniku jednotlivých vrstev jsou použity geochemické analýzy v kombinaci se zrnitostní analýzou. Klíčová slova: sprašové série, Bůhzdař, Česká republika, granulometrie, organický uhlík, XRF, XRD, stabilní izotopy 13C a 18O
Abstract v angličtině:
Abstract: Loess-paleosol sequences preserve information that can be used to reconstruct paleoenvironement, specifically the climatic conditions and the vegetation present at the time of their formation. A dense network of reliably analyzed sequences from different geographic locations is crucial for representation of ecological and climatic trends during the Pleistocene (Frechen, 2011). The aim of this thesis is to fill the gap in the geographical distribution of well described loess-paleosol sequences in Central Europe. Therefore, it focuses on a loess- paleosol sequence in Bůhzdař, situated 9 km NW of Prague, Czech Republic. This profile was last studied in 1952 by naturalist Vojen Ložek. This thesis uses a number of analyses in order to get a multi-proxy record of local paleoenvironmental changes archived in a sequence of alternating loess sediments and paleosols in Bůhzdař. Geochemical approaches are combined with grain size distribution to define climatic conditions at the time of formation of the strata. Key words: loess/paleosol sequences, Bůhzdař, Czech Republic, particle size distribution, total organic carbon, XRF, XRD, stable isotopes 13C and 18O
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Flašarová 5.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Flašarová 370 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Flašarová 261 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Flašarová 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. 152 kB