velikost textu

Percepce finančních rizik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Percepce finančních rizik
Název v angličtině:
Perception of financial risks
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Horová
Vedoucí:
Mgr. Eva Kyselá
Oponent:
Ing. Martina Sieber, Ph.D.
Id práce:
219588
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologicko-ekonomická studia (SOEK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zadlužování|percepce rizika|finanční rizika
Klíčová slova v angličtině:
indebtedness|risk perception|financial risks
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce se týká percepce finančních rizik, konkrétně percepce rizika při zadlužování se. V práci jsou využívána data z online panelu od Behavio Labs s cílem zjistit, zda občané České republiky vnímají braní si bankovních či nebankovních půjček nebo více půjček najednou jako rizikové či nikoliv a jaké sociodemografické proměnné souvisí s percepcí rizika zadlužování. Jako nezávislé proměnné jsou analyzovány proměnné pohlaví, věk, vzdělání, příjem, počet dětí, rodinný stav, kraj či spokojenost s penězi (měřící spokojenost s finanční situací). Metodologie je založena na popisných statistikách, kontingenčních tabulkách, pořadových korelacích a neparametrickém Kruskall-Wallisově testu. Práce ukazuje, že občané České republiky vnímají obecně braní si půjček jako rizikové. Z důvodu velice šikmého rozdělení všech závislých proměnných měřících percepci rizika různých typů půjček pak nebylo odhaleno příliš mnoho statisticky významných vztahů. Nejsilnější vztah, který byl prokázán, byla souvislost mezi percepcí rizika bankovní půjčky a vzděláním a také příjmem. Klíčová slova: Percepce rizika, zadlužování, finanční rizika, tolerance rizika, bankovní půjčky, nebankovní půjčky
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis is concerned with the perception of financial risks, concretely the perception of the risk of indebtedness. In the theme are used data from an online panel from Behavio Labs in order to find out whether the citizens of the Czech Republic perceive taking bank or non-bank loans , eventually more loans simultaneously, as risky or not and which socio-demographic variables are related to the perception of the risk of indebtedness. As independent variables are analysed variables gender, age, education, income, number of kids, marital status, region, or money satisfaction. The methodological framework is based on descriptive statistics, contingency tables, serial correlations, and the non- parametric Kruskall-Wallis test. The thesis reveals that citizens of the Czech Republic in general perceive taking loans as risky. Because of the very oblique distribution for all dependent variables measuring risk perception of different types of loans, not too many statistically significant relationships were revealed. The strongest relationship that was shown was the dependence between risk perception of bank loans and education, as well as income. Key words: Risk perception, indebtedness, financial risks, risk tolerance, bank loans, non-bank loans
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Horová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Horová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Horová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Kyselá 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Martina Sieber, Ph.D. 576 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 154 kB