velikost textu

Problematické aspekty uspokojování pohledávek v oddlužení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematické aspekty uspokojování pohledávek v oddlužení
Název v angličtině:
Problematic aspects of satisfaction of creditors’ claims in debt relief
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vojtěch Vávra
Vedoucí:
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
219409
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oddlužení, věřitelé, uspokojování pohledávek věřitelů
Klíčová slova v angličtině:
debt relief, creditors, satisfaction of creditors’ claims
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá současnou právní úpravou oddlužení jakožto jednoho ze způsobů, jímž české insolvenční právo umožňuje řešit situaci dlužníka, u něhož bylo zjištěno, že je v úpadku, jakož i uspokojování pohledávek jeho věřitelů v něm. To vše se zřetelem na problémy, které při uspokojování jejich pohledávek nastávají, ale na něž zákon neposkytuje výslovnou odpověď. Nejprve se práce zabývá oddlužením v obecné pojetí a skýtá vyčerpávající přehled pohledávek, které jsou v rámci tohoto řízení uspokojovány, a které nikoli, a třídí je v závislosti na tom, v jakém pořadí bude k jejich uspokojování přistoupeno. Tato kapitola se především zaměřuje na ty pohledávky, které jsou zajištěny majetkem náležejícím do majetkové podstaty, a podřízenými pohledávkami, jež mohou být uspokojovány, teprve pokud již byly splaceny všechny ostatní pohledávky zahrnuté do oddlužení, a na problémy s nimi spojené. Dále práce popisuje postup, jímž mohou věřitelé prosadit, z jaké části majetkové podstaty budou jejich pohledávky uspokojeny, v závislosti na majetnosti dlužníka a jeho předpokládaných budoucích příjmech, a snaží se nalézt odpověď na otázku, jaká většina hlasů (nezajištěných) věřitelů se vyžaduje k přijetí usnesení schůze věřitelů o způsobu oddlužení – plněním splátkového kalendáře (se zpeněžením majetkové podstaty) nebo zpeněžením majetkové podstaty. Nakonec se práce soustředí na jednotlivé způsoby, jimiž může být oddlužení provedeno. V souvislosti s tím se zabývá složitými situacemi v rámci schváleného splátkového kalendáře (například nižšími než zákonem určenými splátkami nebo mimořádnými příjmy) a rovněž se snaží poskytnout odpověď na otázku, jaký majetek náleží do majetkové podstaty, který majetek bude podléhat zpeněžení a který nikoli, bude-li oddlužení provedeno tím či oním způsobem, a jak bude výnos z tohoto zpeněžení distribuován napříč následujícími skupinami věřitelů – věřiteli pohledávek za majetkovou podstatou či pohledávek jim postavených na roveň, zajištěnými věřiteli a věřiteli nezajištěnými.
Abstract v angličtině:
The diploma thesis deals with the current legislation of debt relief – as one of three types of insolvency proceedings, in which the situation of person, who has been declared insolvent, in compliance with Czech insolvency law can be resolved – as well as of the satisfaction of creditors’ claims within these proceedings. Especially it is focused on problematic issues, that occur during the realisation phase of debt relief and for that the insolvency law does not give an explicit answer. First, the thesis deals with debt relief in theoretical view and provides a comprehensive overview of claims, which are in these proceedings satisfied and which ones are not, and their classification in according to succession, in that they are satisfied. This chapter is particularly focused on claims, which are secured by assets belonging to the insolvency estate, and subordinate claims, which can be satisfied, only when all other debts have been paid, and problems related to it. Second, the thesis describes the election procedure, within creditors choose a part of insolvency estate, which will be used for satisfaction of their claims, depending on debtor’s assets and expected future earnings, and tries to answer a question, which type of majority of (unsecured) creditors is required to adopt a resolution on how to resolve debtor’s insolvency in debt relief – through a payment schedule (with realisation of estate assets) or just through realisation of estate assets. Finally, the thesis is focused on individual options, through that debt relief can be performed. It deals with complicated situations within an approved payment schedule (for example lower than statutory instalments or extraordinary incomes) and it is also trying to give an answer to a question, which assets belongs to insolvency estate, which ones will be realised and which ones will not and how proceeds of their realisation should be distributed among following creditor categories – creditors of claims against the estate, creditors of claims equivalent to claims against the estate, secured creditors and unsecured creditors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Vávra 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Vávra 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Vávra 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB