text size

Anglicisms in the Facebook Communication of English Language Students

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Anglicisms in the Facebook Communication of English Language Students
Title (in czech):
Anglicismy ve facebookové komunikaci studentů anglického jazyka
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Hana Cvrčková
Supervisor:
Mgr. Jana Richterová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Thesis Id:
219376
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
English Language Oriented at Education — Social Sciences Oriented at Education (B AJ-ZSV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
03/06/2020
Defence result:
Excellent
Language:
English
Keywords (in czech):
anglicismus, slovotvorba, Facebook, komunikace, studenti anglického jazyka
Keywords:
anglicism, word-formation, Facebook, communication, students of English language
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Tato bakalářská práce zkoumá výskyt anglicismů v komunikaci studentů anglického jazyka na Pedagogické fakultě UK ve facebookových skupinách určených výhradně studentům tohoto předmětu. V teoretické části je definován výraz anglicismus v kontextu slovotvorby, jeho asimilace a význam pro obohacování české slovní zásoby. Praktická část se zabývá analýzou korpusu příspěvků a komentářů ve facebookových skupinách studentů angličtiny. Primární hypotézou je předpoklad, že studenti ve svém českém projevu méně často používají jednoslovné anglicismy a upřednostňují vyjádření větší části promluvy v angličtině. Tuto část doprovází zhodnocení nutnosti a možné důvody pro použití anglicismů s oporou o dotazníkové šetření provedené mezi studenty anglického jazyka na PedF UK. Cílem následující části je potvrdit kvalitativní hypotézu, která předpokládá, že hlavním důvodem používání anglicismů je jejich jednodušší nebo kratší tvar než má český ekvivalent. První hypotéza byla vyvrácena, protože z 530 příspěvků v korpusu 60 % tvořily promluvy obsahující jednoslovný anglicismus. Kvalitativní hypotéza byla potvrzena, nejčastěji zvoleným důvodem pro používání anglicismů byla s 88 % kratší a jednodušší forma anglického slova upřednostněného před českým překladem.
Abstract:
ABSTRACT This bachelor thesis studies the occurrence of anglicisms in the communication among the students of the English language at the Faculty of Education, Charles University. The communications researched concerned the Facebook groups reserved specifically for students of this subject. The theoretical part explains the term anglicism in the context of word formation, its assimilation and significance for word-stock enrichment in the Czech language. The practical part presents the research conducted by the analysis of the corpus of posts and comments in the Facebook groups of students of the English language. The primary hypothesis presumes that more cases occur of students expressing a longer part of the utterance in English rather than of using a single English word in otherwise Czech utterance. It is accompanied by the evaluation of the necessity of the usage of anglicisms and an exploration of the possible reasons behind it. This discussion is supported by a questionnaire conducted among the English students of the Faculty of Education, Charles University. The aim of the qualitative hypothesis is to prove that the main reason for using anglicisms in the Czech utterance is their simpler or shorter form than the Czech equivalent has. The first hypothesis was disproved as 60 % of the 530 items in the corpus consist of Czech utterances including a singular English word. The qualitative hypothesis was proven correct and the most frequently chosen reason for using anglicisms appears to be, with 88 %, the shorter and simpler form of the English word preferred to the Czech translation.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Hana Cvrčková 1.15 MB
Download Abstract in czech Bc. Hana Cvrčková 183 kB
Download Abstract in english Bc. Hana Cvrčková 179 kB
Download Supervisor's review Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 2.78 MB
Download Opponent's review PhDr. Markéta Malá, Ph.D. 287 kB
Download Defence's report Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB