velikost textu

Anglicisms in the Facebook Communication of English Language Students

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Anglicisms in the Facebook Communication of English Language Students
Název v češtině:
Anglicismy ve facebookové komunikaci studentů anglického jazyka
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Cvrčková
Vedoucí:
Mgr. Jana Richterová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Id práce:
219376
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B AJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
anglicismus, slovotvorba, Facebook, komunikace, studenti anglického jazyka
Klíčová slova v angličtině:
anglicism, word-formation, Facebook, communication, students of English language
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce zkoumá výskyt anglicismů v komunikaci studentů anglického jazyka na Pedagogické fakultě UK ve facebookových skupinách určených výhradně studentům tohoto předmětu. V teoretické části je definován výraz anglicismus v kontextu slovotvorby, jeho asimilace a význam pro obohacování české slovní zásoby. Praktická část se zabývá analýzou korpusu příspěvků a komentářů ve facebookových skupinách studentů angličtiny. Primární hypotézou je předpoklad, že studenti ve svém českém projevu méně často používají jednoslovné anglicismy a upřednostňují vyjádření větší části promluvy v angličtině. Tuto část doprovází zhodnocení nutnosti a možné důvody pro použití anglicismů s oporou o dotazníkové šetření provedené mezi studenty anglického jazyka na PedF UK. Cílem následující části je potvrdit kvalitativní hypotézu, která předpokládá, že hlavním důvodem používání anglicismů je jejich jednodušší nebo kratší tvar než má český ekvivalent. První hypotéza byla vyvrácena, protože z 530 příspěvků v korpusu 60 % tvořily promluvy obsahující jednoslovný anglicismus. Kvalitativní hypotéza byla potvrzena, nejčastěji zvoleným důvodem pro používání anglicismů byla s 88 % kratší a jednodušší forma anglického slova upřednostněného před českým překladem.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis studies the occurrence of anglicisms in the communication among the students of the English language at the Faculty of Education, Charles University. The communications researched concerned the Facebook groups reserved specifically for students of this subject. The theoretical part explains the term anglicism in the context of word formation, its assimilation and significance for word-stock enrichment in the Czech language. The practical part presents the research conducted by the analysis of the corpus of posts and comments in the Facebook groups of students of the English language. The primary hypothesis presumes that more cases occur of students expressing a longer part of the utterance in English rather than of using a single English word in otherwise Czech utterance. It is accompanied by the evaluation of the necessity of the usage of anglicisms and an exploration of the possible reasons behind it. This discussion is supported by a questionnaire conducted among the English students of the Faculty of Education, Charles University. The aim of the qualitative hypothesis is to prove that the main reason for using anglicisms in the Czech utterance is their simpler or shorter form than the Czech equivalent has. The first hypothesis was disproved as 60 % of the 530 items in the corpus consist of Czech utterances including a singular English word. The qualitative hypothesis was proven correct and the most frequently chosen reason for using anglicisms appears to be, with 88 %, the shorter and simpler form of the English word preferred to the Czech translation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Cvrčková 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Cvrčková 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Cvrčková 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 2.78 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Malá, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB