velikost textu

ADHD v populaci aktivních uživatelů metamfetaminu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
ADHD v populaci aktivních uživatelů metamfetaminu
Název v angličtině:
ADHD in the active methamphetamine users population
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Hofmannová
Vedoucí:
MUDr. Jakub Minařík
Oponent:
Mgr. Kateřina Svěcená
Id práce:
219369
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
metamfetamin, ADHD, aktivní uživatelé, injekční užívání, substituce
Klíčová slova v angličtině:
methamphetamine, ADHD, active users, injection use, substitution
Abstrakt:
Abstrakt Onemocnění ADHD se vyskytuje u uživatelů metamfetaminu více v porovnání s běžnou populací a jedinci s ADHD mají jiné vzorce chování oproti uživatelům bez tohoto onemocnění. Hlavním cílem práce bylo zjistit, v jakém rozsahu se onemocnění ADHD vyskytuje u uživatelů metamfetaminu, zda jsou si uživatelé svého onemocnění vědomi a jak ADHD ovlivnilo začátek a způsob užívání jedince. Sekundárním cílem bylo zjistit zájem uživatelů o případnou metamfetaminovou substituci. Jako výzkumná metoda byla zvolena forma kvantitativního výzkumu s využitím vytvořeného dotazníku spojeného s dotazníkem ASRS-v 1.1, který byl určen pro aktivní uživatele metamfetaminu z kontaktního centra Sananim z.ú. v Praze. Celkový výzkumný soubor tvořilo 18 participantů, jejichž odpovědi byly přepsány do elektronické podoby a dále statisticky analyzovány. Výsledky výzkumu tvoří zmapování vzorců užívání uživatelů pervitinu a porovnání skupiny respondentů se symptomy onemocnění ADHD a nonADHD. U ADHD respondentů se potvrdil časnější průměrný věk užití pervitinu i ostatních návykových látek jako je tabák, marihuana či LSD než u respondentů bez symptomů ADHD. Byl potvrzen zájem uživatelů, kteří užívají pervitin v malém množství a pravidelně o případnou metamfetaminovou substituci. Výzkum přinesl další poznatky o uživatelích pervitinu, kteří se potýkají s onemocněním ADHD. Větší informovanost o této skupině populace může pomoci v rozvoji dalších služeb pro uživatele jako je již zmíněná metamfetaminová substituce, o kterou uživatelé projevili zájem. Klíčová slova: metamfetamin, ADHD, aktivní uživatelé, injekční užívání, substituce
Abstract v angličtině:
Abstract Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is more common in metamphetamine users community than in the general population and users with ADHD have different behavior patterns than users without ADHD. The main aim of bachelor thesis was to find out to what extend ADHD disorder occurs in the active methamphtamine users population and if they are informed about having ADHD and how the ADHD affected the person´s drug use. The secondary objective was to chart interest of the active methamphtamine users in possible substitution treatment. The research was designed as a quantitative survey using an anonymous structured questionnaire included Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v 1.1). This questionnaire was designed only for the purpose of this survey for active methamphtamine users visiting Sananim contact centre in Prague. The sample group included 18 clients of the contact centre and the aswers were analyzed by the means of descriptive statistics. In the research results are included informations about patterns of use of the metamphetamine users and the comparison of group of metamphetamine users with ADHD symptoms and users without ADHD symptoms. Having ADHD was associated with an increased likelihood of metamphetamine use in earlier age than in participants without ADHD and not only metamphetamine but also other substances like Tobbaco, LSD or Marijuana. Participants using metamphetamine regulary in small doses are interested in in metamphetamine substitution treatment. To conclude, new knowledge about the metamphetamine users with attention- deficit/hyperactivity disorder has been obtained which can be used to improve services for drug users as the metamphetamine substitution treatment. Keywords: methamphetamine, ADHD, active users, injection use, substitution
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Hofmannová 3.35 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Hofmannová 510 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Hofmannová 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Hofmannová 144 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jakub Minařík 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Svěcená 1.81 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Josef Radimecký, Ph.D. 749 kB