text size

Trauma a souvislosti s užíváním vybraných návykových látek u dívek v institucionální výchově

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Trauma a souvislosti s užíváním vybraných návykových látek u dívek v institucionální výchově
Titile (in english):
Trauma and connections with the use of selected addictive substances in adolescents girls in institutional care
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Markéta Karlová
Supervisor:
PhDr. Pavla Doležalová
Opponent:
Mgr. Soňa Křížová
Thesis Id:
219306
Faculty:
First Faculty of Medicine (1.LF)
Department:
Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00611)
Study programm:
Specializations in Health Service (B5345)
Study branch:
Addictology (BADI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/06/2020
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
trauma, vulnerabilní dívky, návykové látky, mladiství, ústavní výchova
Keywords:
trauma, vulnerable girls, addictive substances, adolescents, institutional care
Abstract (in czech):
Abstrakt Východiska: U dívek umístěných v zařízeních nejsou dostatečně zmapovány příčiny rizikového chování ani rozsah užívání návykových látek. Pro tuto práci byl vybrán fenomén traumatu jako možná příčina užívání NL. Data nebyla systémově zpracována ani analyzována, mohla by nadále sloužit jako vodítko pro zlepšení efektivity v těchto zařízeních. Cíl: Zjistit nejčastější oblast traumatu u dívek umístěných v zařízení pro institucionální výchovu, zmapovat prevalenci užívání vybraných látek za posledních 30 dní a následně jej porovnat s prevalencí užívání dívek z běžné školní populace (ESPAD 2015). Dále zjistit, zda více prožitých traumatických událostí vede k vyšší prevalenci užívání návykových látek. Metody: Data byla získána formou kvantitativního výzkumu a realizována pomocí dotazníku Záznam časných traumatických událostí a upraveným dotazníkem ESPAD 2015. Data byla transkribována programem IBM SPSS Statistics a analyzována v MS Excel s pomocí nástrojů pro deskriptivní statistiku. Zúčastněných respondentek bylo 121. Výsledky: Fyzické tresty jsou nejčastějším typem traumatu. Dívky z institucionální výchovy užívají čtyřikrát více konopné látky a třikrát více tabák než dívky z běžné školní populace. Dívky z běžné školní populace konzumují více alkohol. V kategorii obecných traumat a sexuálních událostí více užívají vybrané návykové látky dívky s méně než než 50 % zažitých traumatických událostí, v kategorii fyzických trestů a emočního zneužívání užívají více dívky, které zažily více jak 50 % traumatických událostí. Závěr: Prožité trauma není příčinou užívání návykových látek. Je zapotřebí data podrobit dalšímu a podrobnějšímu výzkumu. Zjištěné výsledky mohou být použity pro zlepšení kvality v programech speciálního školství a zajistit tak intervence vhodné pro potřeby cílové skupiny, například zajištění pozice adiktologa.
Abstract:
Abstract Background: For girls placed in facilities, the causes of risky behavior and the extent of substance use are not sufficiently mapped. The phenomenon of trauma was chosen for this work as a possible cause of NL use. The data was not systematically processed or analyzed, it could continue to serve as a guide for improving efficiency in these devices. Objective: To identify the most common area of trauma in girls placed in institutional care, to map the prevalence of use of selected substances in the last 30 days and then compare it with the prevalence of use of girls from the general school population (ESPAD 2015). Furthermore, to find out whether more experienced traumatic events lead to a higher prevalence of substance use. Methods: The data were obtained in the form of quantitative research and implemented using the Early traumatic events record questionnaire and the modified ESPAD 2015 questionnaire. The data was transcribed by IBM SPSS Statistics and analyzed in MS Excel using descriptive statistics tools. There were 121 participating respondents. Results: Physical punishment is the most common type of trauma. Institutional girls use four times more cannabis and three times more tobacco than girls in the general school population. Girls from the general school population consume more alcohol. In the category of general traumas and sexual events, more addictive substances are used by girls with less than 50% of experienced traumatic events, in the category of physical punishment and emotional abuse more girls are used, who have experienced more than 50% of traumatic events. Conclusion: Experienced trauma is not the cause of substance abuse. There is a need for further and more detailed research. The results obtained can be used to improve quality in special education programs and thus ensure interventions appropriate to the needs of the target group, such as securing the position of addictologist.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Markéta Karlová 3.67 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Markéta Karlová 2.73 MB
Download Abstract in czech Bc. Markéta Karlová 97 kB
Download Abstract in english Bc. Markéta Karlová 114 kB
Download Supervisor's review PhDr. Pavla Doležalová 297 kB
Download Opponent's review Mgr. Soňa Křížová 319 kB
Download Defence's report Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. 749 kB