velikost textu

Dostupnost alkoholu pro děti a mladistvé v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dostupnost alkoholu pro děti a mladistvé v Praze
Název v angličtině:
Availability of alcohol for children and youth in Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Špinar
Vedoucí:
Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Chomynová
Id práce:
219212
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alkohol, mládež, dostupnost, děti, návykové látky
Klíčová slova v angličtině:
alcohol, youth, availability, children, drugs
Abstrakt:
Abstrakt Východiska: Užívání alkoholu mezi mladistvými je častým patologickým jevem na celém světě. V nesnadném období dospívání jsou jedinci vystaveni prvním experimentům s ním a riskují negativní důsledky na svém zdravém vývoji, které si mnohdy dostatečně neuvědomují. Český národ patří ke špičce množství užívaného alkoholu. Vysoká konzumace je spojena i s jeho snadnou dostupností. Mezi nástroje snižování dostupnosti patří například zavedení minimální věkové hranice užívání, korigování hustoty licencovaných prodejen, cenová politika, důsledná kontrola a dodržování zákonů, či omezení reklamy. Dalším faktorem je rodinná výchova a postoje, které mají vliv na užívání alkoholu jejich dětmi. Cíle: Zjistit, jaké jsou vzorce užívání alkoholu u mladistvých v Praze a jak subjektivně vnímají jeho dostupnost. Metody: Data byla získána v únoru roku 2020 kvantitativní metodou dotazníkového šetření. Základním souborem byli děti a dospívající (11-17 let), klienti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Praze, kteří mají zkušenost s alkoholem. Výběrovým souborem bylo rovných 100 respondentů. Data byla analyzována pomocí metod deskriptivní statistiky a zobrazena pomocí grafů a tabulek. Výsledky: Nejčastěji užívaný typ alkoholu byl respondenty uváděn tvrdý alkohol (57 %). Alespoň jednou týdně uvedlo užívání 28 % respondentů. Nejčastěji si jej sami koupí (41 %) a užívají jej venku (56 %). Nejvíce respondentů (37 %) uvedlo, že nikdy nemají problém sehnat alkohol a nejčastěji jej koupí v malých prodejnách – večerkách. Problém sehnat na alkohol peníze nemá 70 % respondentů. Z domova si bez problému může odnést alkohol 18 % dotázaných. Alespoň jeden konflikt s policií kvůli užívání alkoholu uvedlo 33 % a žádný strach z těchto konfliktů nemá 41 % respondentů. Nejvíce (27 %) uvedlo, že vůbec nevnímá reklamu na alkohol. Celkem 97 % respondentů má povědomí o jeho škodlivosti. Závěr a doporučení: I přesto, že je prodej alkoholu mladistvým osobám zakázán, je pro respondenty sehnání alkoholu spíše snadné. Kupují jej nejčastěji ve večerkách a užívají venku. Většina z nich se však nikdy do konfliktu s policií nedostala. Cílem dalších výzkumů může být zjistit, jaké konkrétní nástroje omezování dostupnosti jsou nejvíce efektivní pro snížení užívání alkoholu u mladistvých. Měl by být kladen větší důraz na dodržování zákazu prodeje alkoholu pod 18 let a důslednější policejní kontroly. Klíčová slova: alkohol, mládež, dostupnost, děti, návykové látky
Abstract v angličtině:
Abstract Background: Alcohol usage is a common patological behaviour among youth throughout the whole world. In adolescents many are subjected to first experiments and risk adverse health consequences on their development, which they cannot fully comprehend. Czech people are one of the most drinking nations. Heavy alcohol consumption is related to availability. Means to reduce alcohol availability include raising the minimal legal age, reducing density of licenced outlets, pricing policy, law enforcement and regulations on alcohol marketing. Aims: The study aims to discover the patterns of alcohol usage among youths in Prague and how subjectively accessible alcohol is. Methods: Data were collected in February 2020 by questionnaire inquiry. Population consisted of children and youths (of ages 11-17), clients of drop-in centers in Prague, who have had an experience with alcohol. The sample consisted of 100 respondents. Data were analyzed by descriptive statistics and displayed by graphs and tables. Results: The most common alcohol among respondents is hard liquor (57%). Twenty-eight percent of respondents said they drank alcohol at least once a week. Usually they buy it themselves (41%) and they drink outside (56%). Most respondents (37%) said that they never have problem getting alcohol and usually buy it in corner shops. Seventy percent of respondents don't have any problems getting money for alcohol. Eighteen percent of respondents take alcohol from home. Thirty-three percent said that they've had at least one conflict with the police as a result from using alcohol and 41% are not afraid of it. Most respondents (27%) said that they don't notice alcohol advertisements. Ninety-seven percent know about alcohol's damaging effects on health. Conclusion and recommendation: Although selling alcohol to youth is prohibited, it is easy for the respondents to aquire some easily. They usually buy it in corner shops and drink it outside. Most of them never got in conflict with the police. The aim of next studies could be to discover which means of reducing alcohol availability are the most efficient for reducing alcohol usage in youth. Prohibition of selling alcohol to youth should be enforced more and subject to police checks. Key words: alcohol, youth, availability, children, drugs
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Špinar 1.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vojtěch Špinar 215 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Špinar 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Špinar 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Chomynová 413 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Josef Radimecký, Ph.D. 749 kB