text size

Trestní odpovědnost umělé inteligence

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Trestní odpovědnost umělé inteligence
Titile (in english):
Criminal liability of artificial intelligence
Type:
Diploma thesis
Author:
Libor Racek
Supervisor:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Opponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Thesis Id:
219124
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Criminal Law (22-KTP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
13/05/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Trestní právo, trestní odpovědnost, umělá inteligence, umělá inteligence a právo, trestní odpovědnost umělé inteligence, trestní odpovědnost za umělou inteligenci
Keywords:
Criminal law, criminal liability, artificial intelligence, artificial intelligence and law, criminal liability of artificial intelligence, criminal liability for artificial intelligence
Abstract (in czech):
Trestní odpovědnost umělé inteligence Abstrakt Předmětem této diplomové práce je zhodnocení možné trestní odpovědnosti umělé inteligence za její společensky škodlivé protiprávní jednání, případně trestní odpovědnosti osob za protiprávní činy umělé inteligence, a také zhodnocení, zda je potřebná změna zákonů, abychom v takových situacích skutečně mohli užít právě i prostředku ultima ratio. V první kapitole se věnuji samotnému pojmu umělé inteligence. Na úvod se v této kapitole zabývám definicí umělé inteligence z technického pohledu a také se věnuji nejdůležitějším bodům jejího historického vývoje. Poté umělou inteligenci rozebírám z pohledu českého právního řádu. Nejdříve tak činím v souvislosti s právem soukromým (konkrétně s občanským právem, resp. hlavně autorským právem) a následně s právem veřejným (konktrétně s trestním právem). Druhá kapitola si vzala za cíl přiblížit pojem trestní odpovědnosti jakožto institutu českého práva. Věnuji se zde jednotlivým složkám trestní odpovědnosti a jejich zákonným náležitostem, nikoliv však vyčerpávajícím způsobem, ale jen do té míry, do které je to potřebné k naplnění tématu práce a pochopení souvislostí. Mimo uvedené se také v této kapitole zabývám krátce i jinými odvětvími práva, než je právo trestní, v nichž může být také dovozována odpovědnost osob za protiprávní jednání umělé inteligence. Jedná se o uplatnění principu subsidiarity trestní represe. Stěžejní kapitolou je kapitola třetí, ve které se zabývám trestní odpovědností samotné umělé inteligence. Dále jsem se pokusil v této kapitole odpovědět na otázku, kdo může být trestně odpovědný za umělou inteligenci, pokud umělá inteligence samotná být odpovědná nemůže. Dále jsem se v ní zaměřil také na úvahy de lege ferenda a na otázky ohledně případné novelizace a úprav našeho právního řádu v souvislosti s danou problematikou. Klíčová slova: Trestní právo, trestní odpovědnost, umělá inteligence, umělá inteligence a právo, trestní odpovědnost umělé inteligence, trestní odpovědnost za umělou inteligenci
Abstract:
Criminal liability of artificial intellingence Abstract The aim of this diploma thesis is to evaluate the possible criminal liability of artificial intelligence for its socially harmful unlawful conduct and if artificial intelligence cannot be criminal liable then evaluate criminal liability of persons for the unlawful acts of artificial intelligence, and also to assess whether it is necessary to change laws so that we can use in such situations the ultima ratio principle (criminal law). The first chapter deals with the concept of artificial intelligence. At the beginning of this chapter I deal with the definition of artificial intelligence from a technical point of view and I also deal with the most important points of its historical development. Then I analyze artificial intelligence from the perspective of the Czech legal order. First, I do so in connection with private law (specifically with civil law, respectively mainly with copyright) and then with public law (specifically with criminal law). The second chapter aims to introduce the concept of criminal liability as an institute of Czech law. I focus here on the individual components of criminal liability and its legal requirements, but not in an exhaustive way, but only to the extent that it is necessary to fulfill the topic of the thesis and to understand the context. In addition to this, I also briefly deal with other areas of law than criminal law, in which the liability of persons for unlawful acts of artificial intelligence may also be inferred. This is the application of the principle of subsidiarity of criminal repression. The fundamental chapter is the third chapter, in which I deal with the criminal liability of artificial intelligence itself. Furthermore, in this chapter I have tried to answer the question of who can be held criminally liable for artificial intelligence if artificial intelligence cannot be criminally liable. In addition, I also focused on the de lege ferenda considerations and on questions concerning possible amendments and adjustments of our legal order in relation to this issue. Key words: Criminal law, criminal liability, artificial intelligence, artificial intelligence and law, criminal liability of artificial intelligence, criminal liability for artificial intelligence 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Libor Racek 1.15 MB
Download Abstract in czech Libor Racek 409 kB
Download Abstract in english Libor Racek 60 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 267 kB
Download Opponent's review JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 496 kB
Download Defence's report JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB