velikost textu

Právní postavení nenarozeného dítěte a potřeba jeho ochrany ve světle biomedicínského vývoje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení nenarozeného dítěte a potřeba jeho ochrany ve světle biomedicínského vývoje
Název v angličtině:
Legal Status of Unborn Child and Need of Its Protection in the Light of Biomedical Development
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Lucie Urminská
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
219059
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nasciturus, právní status, biomedicína
Klíčová slova v angličtině:
Nasciturus, legal status, biomedicine
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá postavením nenarozeného dítěte v současné české právní úpravě. V úvodní části se autorka snaží objasnit, jakým způsobem je v dnešní společnosti nahlíženo na hodnotu lidského života před narozením. Zamýšlí se nad okamžikem, kdy život z různých hledisek začíná a nad umělými zásahy do prenatálního vývoje dítěte, které jsou průvodním jevem rozvíjejícího se lidského poznání a používání biomedicínských technologií. K tomu srovnává postoj, který k problematice počátku lidského života zaujímá skrze svá rozhodnutí Evropský soud pro lidská práva. Jádro celé práce tvoří analýza právního postavení nenarozeného dítěte v České republice a také ochrany, která je mezinárodními i vnitrostátními právními předpisy nenarozenému dítěti přiznána. Autorka se především zaměřuje na soukromoprávní úpravu rozborem jednotlivých relevantních ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která jsou určující pro právní status nascitura. Mezi stěžejní instituty, kterým je věnována pozornost, patří právní osobnost, svéprávnost, ale též například zastoupení nascitura. Práce pojednává rovněž o právech a povinnostech nascitura, z nichž detailněji se zabývá právy osobnostními. Následující část diplomové práce je zaměřená na právo medicínské. Autorka si vybrala několik významných oblastí medicínského práva s ohledem na jejich vliv na postavení a samotnou existenci nenarozeného dítěte. Vždy je nastíněna daná problematika ve vztahu k nenarozenému dítěti a její úskalí v rovině etické. Pomocí analyticko-deskriptivní metody je potom popsána platná právní úprava a zasazena do mezinárodního kontextu. V závěrečné části práce je obsaženo kritické zhodnocení nejprve soukromoprávní úpravy a následně i medicínskoprávní úpravy, z hlediska její reflexe biologických poznatků ohledně nenarozeného dítěte a adekvátnosti jeho ochrany před praktickými i potenciálními nástrahami biomedicínského vývoje, doprovázené úvahami de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis deals with the legal status of an unborn child within current Czech legislation. In the introductory part, the author attempts to clarify the way in which today’s society perceives the value of human life before birth. The author looks at the moment of when life begins from different points of view and also observes artificial interferences with the prenatal development of the child, which are the phenomenon accompanying the development in human knowledge and the use of biomedical technologies. In that context, the author analyses position of the European Court of Human Rights to the issue of the beginning of human life through its decisions. The core theme of the thesis is the analysis of the legal status of unborn child in the Czech Republic and of the protection granted by international and national legislation to the unborn child. The author particularly focuses on private law by examining the relevant provisions of the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended, which determine the legal status of the nasciturus. Among the crucial institutes to which attention is paid belongs legal personality, legal capacity, but also, for example, legal representation of the nasciturus. Further, the rights and the duties of the nasciturus are discussed, giving more detailed attention to the personality rights. The following part of the diploma thesis is focused on medical law. The author has chosen several important areas of medical law with regard to their influence on the position and the very existence of the unborn child. The problematics is always outlined in relation to the unborn child, then the unethical context is discussed. Using analytical and descriptive methods, the applicable legislation is described and put into the international context. The final part of the thesis contains a critical evaluation, firstly of the private law and consequently of the medical legislation in the terms of its reflection of the biological knowledge about the unborn child and the adequacy of its protection against the practical and potential danger of the biomedical development, accompanied by the de lege ferenda considerations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Urminská 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Urminská 356 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Urminská 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 480 kB