velikost textu

Vztah rodiny a školy: případ dítěte mezi institucemi v konfliktu z retrospektivy školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah rodiny a školy: případ dítěte mezi institucemi v konfliktu z retrospektivy školy
Název v angličtině:
Family and school relationship: The case of child between the institutions in conflict from school retrospective
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Natálie Machová
Vedoucí:
PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Id práce:
219050
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (RIGO PSY)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná rigorózní práce vychází z práce diplomové, která si kladla za cíl zmapovat oblast spolupráce a komunikace mezi rodiči žáka a školou v konfliktní situaci. Zároveň práce zkoumala dopady, které tato situace měla na optimální vývoj dítěte, jenž se dlouhodobě nacházel mezi dvěma institucemi v konfliktu. Rovněž práce reflektovala, jak tato konfliktní situace ovlivnila školní práci dítěte, fungování školy samotné a jednotlivé pedagogické pracovníky. Teoretická část je věnována vzájemným vztahům a formám kontaktu obou institucí. Představuje také teoretický rámec způsobů spolupráce rodičů a školy a z nich vyplývající možná rizika a konflikty. Těžištěm této práce je její empirická část, realizovaná v rámci kvalitativního metodologického přístupu. Jedná se o případovou studii žáka, která si kladla za cíl retrospektivně najít a popsat kritická místa konfliktu, ve kterých se nacházela škola a rodina jako instituce a dítě stojící mezi nimi. Za pomocí důkladné analýzy dokumentů, dotazníků, polostrukturovaných rozhovorů a pozorování, byl do hloubky prozkoumán problematický vztah konkrétní rodiny a školy. Současně byly mapovány důsledky konfliktu na vývoj dítěte, nastavení fungování školy, osobní i profesní prožívání jednotlivých pedagogů a důsledky kooperace některých dalších školních institucí. Celá problematika byla posuzována výhradně z retrospektivy konkrétní školy. Výsledky výzkumného šetření naznačují, že neefektivní spolupráce a nekonstruktivní řešení problémů mezi rodinou a školou mají enormní vliv na rozvoj dítěte ve všech jeho oblastech. Dále se prokázalo, že konflikt mezi školou a dítětem má výrazné negativní dopady na celkové fungování školy, práci pedagogických pracovníků a atmosféru školního prostředí. Ukázala se také vysoká míra nefunkčnosti spolupráce s dalšími institucemi, které byly do konfliktní situace zainteresovány a osloveny pro pomoc škole v náročné situaci. Klíčová slova: škola, rodina, dítě, konflikt, vztahy, spolupráce, instituce, retrospektivní hodnocení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main goal of this rigorous thesis is to map out the area of communication and cooperation between the pupil’s parents and school in a conflict situation. At the same time, this thesis examines the impact of said situation on the optimal development of the child, who is in conflicting posture against the two institutions. The theoretical part is devoted to introducing the basic functioning of family and school, its mutual relations and forms of contact between the two institutions. It also illuminates the possible modes of cooperation between parents and school and possible conflicts arising from the relationship. Theoretical framework is focused on the child at the start of compulsory education and his main developmental tasks during the primary school age. The main focus of the thesis is the empirical part, undertaken in the framework of quantitative methodological approach. The case study focuses on a pupil and the critical points of conflict among the school and family as institutions and the child between them. Using analysis of documents, semi-structured interviews and observations, the complicated relationship of particular family and school was researched, and as well the impact of the relations on the development of the child. The whole issue was assessed from a retrospective of a particular school. The findings suggest, that ineffective cooperation and non-constructive resolution of problems between school and family have enormous impact on the development of a child in all areas. Furthermore, the study shows that parents perceive school in ambivalent and problematic way, particularly because of the inability to set boundaries and to set certain roles in the environment. Keywords: family, school, child, conflict, relations, cooperation, retrospective evaluation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natálie Machová 2.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Natálie Machová 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Natálie Machová 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 182 kB