velikost textu

Matice bez zakázaných intervalových minorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Matice bez zakázaných intervalových minorů
Název v angličtině:
Matrices without forbidden interval minors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Surma
Vedoucí:
RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
Id práce:
219042
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
binární matice, intervalový minor, zakázaný vzor
Klíčová slova v angličtině:
binary matrix, interval minor, forbidden pattern
Abstrakt:
V práci zkoumáme strukturu binárních matic, které neobsahují vzor P jako intervalový minor. Zabýváme se rovněž maticemi kritickými pro P , tedy maticemi neobsahujícími P , které po změně libovolného 0-prvku na 1-prvek zakázaný vzor P obsahují. Nejprve popi- sujeme matice kritické pro libovolný jednořádkový vzor. Dále se zabýváme všemi vzory o dvou řádcích a třech sloupcích, které obsahují nejvýše čtyři 1-prvky. Nakonec charak- terizujeme matice kritické pro střídavý vzor o rozměrech 2 × 4. 1
Abstract v angličtině:
In the thesis, we study the structure of binary matrices which do not contain a pat- tern P as an interval minor. We also deal with matrices that are critical for P , i.e., matrices without P which after changing any 0-entry to 1-entry contain the forbidden pattern P . First, we describe matrices critical for any one-line pattern. Then we deal with all patterns with two rows and three columns which contain at most four 1-entries. Finally, we characterize the matrices critical for the alternating pattern of size 2 × 4. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Surma 975 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Surma 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Surma 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vít Jelínek, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Martin Klazar, Dr. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Klazar, Dr. 153 kB