velikost textu

Řízení vzdělávání ve veřejné správě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení vzdělávání ve veřejné správě
Název v angličtině:
Management of education in public administration
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Dita Sýkorová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Oponent:
PhDr. David Krámský, Ph.D.
Id práce:
219014
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Řízení lidských zdrojů, řízení lidí, personální činnosti, motivace, vzdělávání zaměstnanců
Klíčová slova v angličtině:
Human resources management, people management, personnel activities, motivation, employee training
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá analýzou řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci. Cílem práce je analýza řízení lidských zdrojů v organizaci a zhodnocení jeho postupů se zaměřením se na motivaci a vzdělávání zaměstnanců. V teoretické části jsou analyzovány přístupy řízení lidských zdrojů, jednotlivé personální činnosti a specificky motivace a vzdělávání zaměstnanců. Teoretická část je věnována řízení lidských zdrojů z obecného hlediska. Tato část se věnuje personálním činnostem, jako je analýza pracovních míst, personální plánování, získávání a výběr pracovníků, hodnocení pracovníků, rozmísťování, neboli zařazování pracovníků a ukončování pracovního poměru, odměňování dalších oblastí tohoto směru. Dále se věnuji systematickému vzdělávání a vzdělávání dospělých. Zde se zaměřuji na oblast vzdělávání dospělých, vzdělávání ve veřejné správě a následně jejich metodám vzdělávání, které zaměstnanci veřejné správě preferují. Tato část poukazuje na to, jak je využívána možnost se dále vzdělávat a následně i na to jak jsou úředníci ve veřejné správě motivováni k dalšímu vzdělávání a v neposlední řadě poukázat na to, v jakých oborech je využíváno vzdělávání úředníků na Krajském úřadě Středočeského kraje. Praktická část práce je zaměřena na řízení lidí v organizaci Krajského úřadu Středočeského kraje. Empirickým výzkumem je zkoumán celkový proces řízení lidských zdrojů a s ním související motivace a vzdělávání zaměstnanců. Součástí výzkumu je 17 odborů Krajského úřadu Středočeského kraje. Vybraným vzorkem je skupina vedoucích odborů, vedoucích oddělení a ostatních referentů z každého odboru Krajského úřadu Středočeského kraje.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the analysis of human resources management in a selected organization. The aim of this work is to analyze human resources management in the organization and evaluate its procedures with a focus on employee motivation and education. The theoretical part analyzes the approaches of human resources management, individual personnel activities and specifically the motivation and education of employees. The theoretical part is devoted to human resources management in general. This part is devoted to personnel activities such as job analysis, personnel planning, recruitment and selection of employees, evaluation of employees, placement or termination of employment, remuneration of other areas in this direction. I also deal with systematic and adult education. Here I focus on adult education, education in public administration and subsequently their education methods, which employees of public administration prefer. This part shows how the possibility of further education is utilized and consequently how public administration officials are motivated to further education and last but not least how the education of officials at the Regional Office of the Central Bohemia Region is used. The practical part is focused on the management of people in the organization of the Regional Authority of Central Bohemia. Empirical research examines the overall process of human resource management and related employee motivation and education. The research includes 17 departments of the Regional Authority of the Central Bohemia Region. The selected sample is a group of heads of departments, heads of departments and other officers from each department of the Regional Authority of the Central Bohemia Region.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dita Sýkorová 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dita Sýkorová 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dita Sýkorová 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 1014 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Krámský, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB