velikost textu

Využití stabilních isotopů pro studium otolitů ryb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití stabilních isotopů pro studium otolitů ryb
Název v angličtině:
Using of stable isotopes for studies of fish otoliths
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Josefína Mavrogeni
Vedoucí:
Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Petra Horká, Ph.D.
Id práce:
218985
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V této práci se snažím obecně přiblížit některé pojmy týkající se studia stabilních izotopů, a procesy, kterými izotopy procházejí. Stabilní izotopy některých prvků jsou vhodné pro vypracovávání ekologických studií. Je tomu tak díky frakcionačním a diskriminačním procesům, ke kterým dochází během jejich pohybu v ekosystémech. K těmto pohybům dochází díky přírodním cyklům, které jsou pro prvky zcela přirozené, a dochází během nich k přechodu prvků některými svými formami. Díky těmto cyklům se izotopy dostávají i do těl organismů. Konkrétně se v této práci zaměřuji na ryby, analýzu jejich tkání, a především na analýzu otolitů. Pro zjištění užitečnosti otolitů při ekologických studiích je nutné znát jejich vhodné použití, stejně jako při použití tkání. Cílem této práce je shromáždit informace o dosavadním spojení stabilní izotopové analýzy a studia otolitů. Jejich složení a informace, které můžeme získat zkoumáním tohoto složení, zejména složení izotopového, mohou být užitečné při studiu průběhu života ryb a prostředí, ve kterém ryby žily.
Abstract v angličtině:
Abstract In this work, I try to approach some general concepts related to the study of stable isotopes. The processes through which isotopes go through. Stable isotopes of some elements are suitable for ecological studies. This is due to fractionation and discrimination processes that occur during their movement through ecosystems. These movements happen due to natural cycles, which the elements undergo in one of their forms. Thanks to these cycles, isotopes enter the bodies of organisms. I especifically focus on fish tissues, primarly on otoliths. To determine the usefulness of otoliths in ecological studies, it is necessary to know their appropriate use, and the appropriate use of other tissues. The aim of this work was to gather information about the possible link between stable isotope analysis and the study of otoliths. Their composition and the information that we can obtain by examining this composition, especially the isotope composition, can be helpeful in studying the course of the fish's life and the environment in which the fish has lived in.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josefína Mavrogeni 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josefína Mavrogeni 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josefína Mavrogeni 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petra Horká, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 154 kB