velikost textu

Degradace kyseliny hyaluronové v kůži a perkutánní absorpce exogenní kyseliny hyaluronové kůží

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Degradace kyseliny hyaluronové v kůži a perkutánní absorpce exogenní kyseliny hyaluronové kůží
Název v angličtině:
Degradation of hyaluronic acid in the skin and percutaneous absorption of exogenous hyaluronic acid through the skin
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Andrea Exnerová
Vedoucí:
Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Oponent:
Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Id práce:
218749
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Andrea Exnerová Školitel: Mgr. Petra Žádníková, Ph.D. prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název diplomové práce: Degradace kyseliny hyaluronové v kůži a perkutánní absorpce exogenní kyseliny hyaluronové kůží V kůži se nachází až polovina celkového tělesného obsahu kyseliny hyaluronové (HA). HA funguje jako organizátor extracelulární matrix a podílí se na udržení hydratace a elasticity kůže. V poslední dekádě přibylo v oblasti degradace HA v kůži několik významných poznatků a jedním z cílů této diplomové práce bylo utvořit jejich ucelený přehled. Degradace HA v dermis byla objasněna objevením esenciální role, kterou hraje protein KIAA1199 při degradaci HA v dermálních fibroblastech. V epidermis ve stratum granulosum těsně pod stratum corneum (SC) byla prokázaná nadměrná exprese lyzosomálního enzymu hyaluronidázy 1. Není jisté, jakým způsobem je HA do keratinocytů internalizována nebo jestli je tímto způsobem degradována pouze intracelulární HA. Epidermální degradace HA tak zůstává téměř neobjasněna. HA je součástí řady topicky aplikovaných produktů na kůži zejména kvůli svým unikátním hydratačním vlastnostem, avšak není zcela objasněno, jestli je HA vůbec schopna pronikat do hlubších vrstev kůže. Na základě dostupných studií lze říci, že absorpce HA do kůže je závislá na jeho molekulové hmotnosti. Experimentální část této práce je věnována studiu epidermální absorpce HA, 290 kDa. Absorpce byla provedena na prasečích epidermis ve Franzových celách po dobu 24 hodin a hodnocena byla pod mikroskopem. Bylo prokázáno, že 290 kDa HA je schopna pronikat přes celou epidermis a akumuluje se u bazální vrstvy epidermis. Zároveň byla pozorována afinita HA k povrchové vrstvě SC. Vhodným značeným derivátem pro studium perkutánní absorpce HA je HA značená biotinem, neboť použitím tohoto derivátu jsme obdrželi shodné výsledky jako při epidermální absorpci nativní HA a umožňuje odlišení od endogenní HA.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Andrea Exnerová Supervisor: Mgr. Petra Žádníková, Ph.D. prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: Degradation of hyaluronic acid in the skin and percutaneous absorption of exogenous hyaluronic acid through the skin Up to half of the body's total hyaluronic acid (HA) content is present in the skin. HA acts as an organizer of the extracellular matrix and is involved in maintaining skin hydration and elasticity. In the last decade, several important findings have been added to the field of HA degradation in the skin, and one of the aims of this thesis was to create a comprehensive overview. Degradation of HA in the dermis was elucidated by the discovery of the essential role in the degradation of HA in dermal fibroblasts played by the KIAA1199 protein. In the epidermis, the lysosomal enzyme hyaluronidase 1 is overexpressed in the stratum granulosum just below the stratum corneum (SC). It is uncertain how HA is internalized into the keratinocytes or whether only intracellular HA is degraded in this way. Epidermal degradation of HA remains elusive. HA is part of a range of topically applied products on the skin, mainly due to its unique moisturizing properties, but it is not yet clear whether HA is able to penetrate deeper layers of the skin. Based on the available studies, the absorption of HA into the skin depends on its molecular weight. The experimental part of this thesis is devoted to the study of epidermal absorption of HA, 290 kDa. Absorption was performed on porcine epidermis in Franz cells for 24 hours and evaluated under a microscope. 290 kDa HA has been shown to be able to penetrate the entire epidermis and accumulate in the basal layer of the epidermis. The affinity of HA to the surface layer of the SC was observed. A suitable derivate for the study of percutaneous HA absorption is biotin-labeled HA, because by using this derivate we obtained the same results as in the epidermal absorption of native HA and biotin-labeled HA allows differentiation from endogenous HA.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Exnerová 5.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Exnerová 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Exnerová 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 154 kB