velikost textu

Securing cities: 'Urban resilience' as a technology of government

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Securing cities: 'Urban resilience' as a technology of government
Název v češtině:
Bezpečnost měst: městská resilience jako technologie vládnutí
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Katarína Svitková
Vedoucí:
doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, PhD
Oponenti:
Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
David Chandler, Ph.D.
Id práce:
218729
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
neurčeno (23-N)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 02.09.2021
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
resilience, vládnutí, městský, města, moc, biopolitika
Klíčová slova v angličtině:
resilience, governmentality, urban, cities, power, biopolitics
Abstrakt:
Svitková, K. 2019. Securing cities: Urban resilience as a technology of government, 282 pp. Doktorská práce (PhD) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, Katedra bezpečnostních studií. Vedoucí práce: doc. PhDr. PNDr. Nikola Hynek, M. A., PgDip Res, PhD Abstrakt Z “resilience“ se stal politický a praktický termín užíván v souvislosti se zabezpečováním a rozvojem měst a městského obyvatelstva. Tato studie diskutuje užití tohoto konceptu v kontextu vládnutí a subjektivity. Konkrétně, reflektujíc její empirické zaměření, pokládá kritické otázky o konstrukci a podpoře “městských resilientních subjektů“ a zkoumá proces internalizace resilience jako techniky sebe-vládnutí, aplikován občany pro své vlastní dobro. Cílem je problematizace resilience jako univerzálního nástroje vládnutí městům a jejich obyvatelům, a to za každodenních i extrémních okolností. Studie překračuje tradiční kritiku neoliberalismu a pokládá otázky o vlivu resilience ve smyslu performativního vládnutí, zkoumajíc disciplinární a biopolitickou podstatu tohoto procesu. Klíčová slova resilience, vládnutí, městský, města, moc, biopolitika
Abstract v angličtině:
Svitková, K. 2019. Securing cities: ‘Urban resilience’ as a technology of government, 282 pp. Doctoral thesis (PhD) Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies. Department of Security Studies. Academic supervisor: doc. PhDr. PNDr. Nikola Hynek, M. A., PgDip Res, PhD Abstract Resilience has become a buzzword in policy and practice of ‘securing’ and ‘developing’ cities and urban populations. This study discusses the use of this concept in the context of governance of subjectivities. More specifically, reflecting its empirical focus, it poses critical questions about constructing and promoting ‘urban resilience subjects’, and scrutinizes the process of internalization of resilience as a self-governance technique, self-imposed on and by citizens for their own good. The purpose is to problematize resilience as a universal tool or strategy to govern cities and their inhabitants, be it in ordinary or extreme circumstances. The study ventures beyond the traditional critique of neoliberalism to ask questions about what resilience does in terms of a performative governance, exploring the disciplinary and biopolitical nature of this process. Keywords resilience, governmentality, urban, cities, power, biopolitics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Katarína Svitková 2.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Katarína Svitková 163 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Katarína Svitková 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta David Chandler, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 240 kB