velikost textu

Between Power and Perception: Analyzing China's Influence in International Relations

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Between Power and Perception: Analyzing China's Influence in International Relations
Název v češtině:
Mezi mocí a vnímáním: analýza čínského vlivu v mezinárodních vztazích
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ivana Karásková, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. et Mgr. Zuzana Stuchlíková
prof. Sebastian Harnisch, Dr.
Id práce:
218726
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
neurčeno (23-N)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 02.09.2021
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Čínská lidová republika - mediální analýza - moc - nastolování agendy - percepce - propaganda - veřejná diplomacie - vliv - mediální analýza
Klíčová slova v angličtině:
agenda setting - influence - media analysis - People’s Republic of China - perception - power - propaganda - public diplomacy
Abstrakt:
Abstrakt Tato disertační práce se věnuje vlivu Čínské lidové republiky v mezinárodních vztazích. Má dva hlavní výzkumné cíle, jeden teoretický a druhý empirický. Prvním cílem je pevněji ukotvit koncept vlivu a odlišit jej od moci, druhým je analýza čínského vlivu v České republice před, během a po tzv. restartu česko-čínských vztahů, jenž proběhl v roce 2012. Práce se opírá o myšlenku konceptuálního „filtru“, jehož průchodem se moc (vymezená jako schopnost) mění ve vliv. Důsledky politik realizovaných aktérem, který usiluje o mocenské působení na jiného aktéra, jsou v tomto chápání závislé nejen na jeho moci, ale také na percepci ovlivňovaného aktéra. Práce vychází z předpokladu, že v případě větší vzdálenosti (ať již geografické, či jinak koncipované) mezi ovlivňovatelem a ovlivňujícím je vnímání zásadní, jelikož může zesílit nebo naopak snížit výsledné působení moci - tedy vliv. Druhým cílem práce je potom přispět k vysvětlení metod, jež Čínská lidová republika používá k prosazování svých zájmů, a zmapovat reakce ostatních států na toto úsilí. Práce využívá případovou studii České republiky jako země, v níž Čína nově ustavuje svůj vliv, a mapuje české reakce na čínský vliv prostřednictvím analýzy mediálního diskurzu. Výsledky práce ukazují, že Čína je v současné době vnímána s velkou nejistotou a nedůvěrou, která do značné míry vyplývá z rozdílu mezi západním liberálním řádem a autoritářským charakterem čínského režimu vnímaného jako cizí “druhý”. Případová studie medializovaného obrazu Číny v České republice potvrzuje, že Čína zatím není v projekci svého obrazu v zahraničí obzvláště úspěšná. Zatímco její kapacity a schopnosti rostou, její vliv promítaný do vzdálených zemí a měřený změnou vnímání Číny ze strany místních médií je omezený. Práce ukázala, že výsledný vliv Číny je, v souladu s výše uvedenými předpoklady, výsledkem vzájemné souhry moci (na straně ovlivňujícího) a vnímání (na straně ovlivňovaného), nikoli přímým působení moci jako takové.
Abstract v angličtině:
Abstract The doctoral thesis focuses on the People’s Republic of China’s influence in international relations. It follows two main research objectives, a theoretical and an empirical one. The first goal is to more firmly establish the concept of influence and distinguish it from power, the second is to analyze China’s influence in the Czech Republic before, during and after the 'restart’ of Czech-China relations in 2012. The thesis rests on the idea of a conceptual ‘filter’ through which power (conceptualized as ability) passes on its way to becoming influence. As a result, the effects of policies implemented by an actor who aims to exert a power on another actor are co-dependent not only on its power, but also the perception of the actor which is being influenced. The thesis claims that in case of a significant distance (defined geographically or otherwise) between ‘the sender’ and ‘the receiver’, perception matters more as it has greater ability to amplify or decrease the effects of the sender’s power - i.e. the influence. The latter objective aims at explaining the methods the People’s Republic of China uses to impose its interests on others and the receivers' reactions to such efforts. The thesis uses a case study of the Czech Republic as a country where China’s influence is just getting established and maps Czech reactions to China’s efforts through the analysis of its media discourse. The thesis concludes that China is currently perceived with a lot of uncertainty and mistrust, stemming to a large degree from the difference between the Western liberal order and the authoritarian character of the Chinese regime understood as the foreign and alien ‘Other’. The case study on China’s mediatized image in the Czech Republic corroborates the claim that China has not been particularly successful in projecting its image abroad. While its capacities and capabilities are rising, its influence projected to distant countries and measured through the change of perception of local media is limited. The thesis demonstrates the resulting influence of China is indeed a result of mutual interplay between power and perception, not a direct translation of power itself.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Karásková, Ph.D. 135.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Karásková, Ph.D. 809 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Karásková, Ph.D. 798 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Zuzana Stuchlíková 268 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Sebastian Harnisch, Dr. 284 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 269 kB