velikost textu

Non-Western Approaches to Statehood

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Non-Western Approaches to Statehood
Název v češtině:
Nezápadní přístupy ke státnosti
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D.
Vedoucí:
doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, PhD
Oponenti:
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
Chris Ogden, Dr.
Id práce:
218718
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
neurčeno (23-N)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 02.09.2021
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
suverenita, mezinárodní řád, Čína, Indie, Hongkong, Tchaj-wan, Bhútán, Kašmír
Klíčová slova v angličtině:
sovereignty, international order, China, India, Hong Kong, Taiwan, Bhutan, Kashmir
Abstrakt:
Abstrakt Tato dizertace se věnuje variacím suverenity v mezinárodním řádu s pomocí analýzy toho, jak je obecný model suverenity lokalizován v politické praxi dvou významných nezápadních mocností – Číny a Indie. V práci argumentuji, že jejich suverenita by měla být chápána jako likvidní, přestože jsou tyto státy často považovány za zastánce „konzervativní“, „absolutní“ či „vestfálské“ suverenity. Empirické jádro se zabývá čínským přístupem k Hongkongu a Tchaj- wanu a indickým přístupem k Bhútánu a Kašmíru. Na základě teoretického pluralismu a eklekticismu vytvářím teoretický a analytický rámec, který objasňuje utváření suverenity Číny a Indie, ale který má také potenciál pro širší aplikaci. Tento rámec je nastaven k zachycení fluidnosti suverenity. Rámec je založen na debatě mezi C. Schmittem a H. Kelsenem a doplněn o perspektivu škálování (odvozena ze socioekonomické geografie) a temporální polohování (inspirována debatami v mezinárodních vztazích o významu času). V práci předkládám tři hlavní argumenty. Zaprvé, ukazuji, že oba analyzované státy simultánně zastávají dva rozdílné módy suverenity. Zadruhé, dokládám, jak jednoduše suverenita může koexistovat s různými heteronomními logikami, prvky a praktikami. Zatřetí, argumentuji, že bychom měli opustit vnímání suverenity založené na jednoznačné distinkci mezi vnitřním a vnějším (inside/outside), jelikož, jak je ukázáno, suverenita často operuje bez jasně vymezené dělící linie mezi domácím a mezinárodním.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis studies the variation of sovereignty in the international order by analysing how the general model of sovereignty is localised in the political practice of two major non-Western rising powers – China and India. I argue that their sovereignty should be understood as liquid despite the fact that these two countries are very often seen as strong defenders of ‘conservative’, ‘absolutist’ or ‘Westphalian’ sovereignty. The empirical core of the thesis investigates China’s approach to sovereignty in relation to Hong Kong and Taiwan and India’s approach to sovereignty in relation to Bhutan and Kashmir. Based on theoretical eclecticism and pluralism, I develop a theoretical and analytical framework that accounts for constitution (construction) of the sovereignty of China and India but that also have potential for being applied more broadly. It is calibrated to elucidate that sovereignty is a liquid and fluid phenomenon. It is based on the debate between Hans Kelsen and Carl Schmitt and analytically enhanced by including the perspective of scaling (derived from Human Geography) and temporal positioning (inspired by International Relations debates on the role of time). I propose three key argument. First, I show that each of the analysed states simultaneously pursues two different modes of sovereignty. Second, I document how easily sovereignty may incorporate various heteronomous logics, elements or practices and coexist with them. Third, I argue that we should move beyond the clear-cut inside/outside distinction because, as documented, sovereignty often operates without a neatly defined dividing line between the domestic and the international.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D. 2.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D. 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. 7.22 MB
Stáhnout Posudek oponenta Chris Ogden, Dr. 3.61 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 224 kB