velikost textu

Vnímání transgeneračního přenosu v rodině z pohledu osob středního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnímání transgeneračního přenosu v rodině z pohledu osob středního věku
Název v angličtině:
An Understanding of Transgenerational Transmission in a Family from a Perspective of Middle-Aged Individuals
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Adéla Tanzerová
Vedoucí:
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Id práce:
218705
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (RIGO PSY)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
posttraumatický stres, posttraumatický růst, reakce na stres, trauma holocaustu, přeživší holocaust, mezigenerační přenos traumatu, rodinná paměť, rodinný příběh
Klíčová slova v angličtině:
posttraumatic stress, posttraumatic growth, reactions to stress, Holocaust survivors, transgenerational transmission of trauma, family memory, family relationships, family functioning
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá transgeneračním přenosem a opakujícími se tématy rodinného příběhu z pohledu osob středního věku. Vychází z diplomové práce nazvané Posttraumatický stres a růst u přeživších holocaust a jejich rodin. V teoretické části jsou nejdříve definovány pojmy stres, trauma a posttraumatický růst. Dále je pozornost věnována historické perspektivě na traumatické události 20. století, jež výrazně ovlivnily život respondentů (2. světová válka, období komunismu) a tématu mezigeneračního přenosu v rodinném kontextu. Empirická část této práce vychází z kvantitativního a kvalitativního výzkumu. První část se věnuje mapování konkrétních aspektů posttraumatického stresu a růstu u přeživších holocaust a jejich potomků (N = 150, data sesbírána v CEITEC). Ve shodě s dalšími výzkumy se ukázalo, že se u přeživších holocaust a jejich potomků vyskytuje vyšší míra posttraumatického stresu i růstu a mezi oběma fenomény existuje lineární závislost. Kvalitativní výzkum (N = 21) se naopak zaměřil na mezigenerační přenos v rodinné paměti. Byly mapovány oblasti rodinných rolí, fungování i témat jako tradice, spiritualita a loajalita. U vybraných respondentů se mezigenerační opakování objevuje například v oblasti: partnerských obtíží, narušených vztahů rodič – dítě, osobnostních specifik, postojů a otevřenosti, rodinné loajality, tajemství a tradic. Klíčová slova: posttraumatický stres, posttraumatický růst, reakce na stres, trauma holocaustu, přeživší holocaust, mezigenerační přenos traumatu, rodinná paměť, rodinný příběh.
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorous thesis focusses on transgenerational transmission and the repeated themes of family memory from the perspective of middle-aged individuals. It is based on the master’s thesis called Posttraumatic stress and growth in holocaust survivors and their families. Firstly, the theoretical part defines the terms ‘stress’, ‘trauma’ and ‘posttraumatic growth’. Afterwards, attention is brought to the historical perspective on traumatic events of the 20th century which deeply affected the lives of respondents (the Second World War, the period of communism) and the topic of transgenerational transmission in the family narrative. The empirical component of the thesis is based on quantitative and qualitative research. The first part is dedicated to the mapping of specific aspects of posttraumatic stress and growth in Holocaust survivors and their offspring (N = 150, data collected by CEITEC). In accordance with other studies, the thesis concludes that Holocaust survivors and their offspring have higher levels of posttraumatic stress and growth and that linear dependence exists between these two phenomena. By contrast, the qualitative research (N = 21) was focused on the transgenerational transmission in the family memory: namely the topics of family roles and functioning as well as subjects such as traditions, spirituality and loyalty. The transgenerational transmission in the chosen respondents can be found for instance in the areas of: partnership problems, disturbed parent–child relationships, personality characteristics, attitudes and openness, family loyalty, secrets and traditions. Key words: posttraumatic stress, posttraumatic growth, reactions to stress, Holocaust survivors, transgenerational transmission of trauma, family memory, family relationships, family functioning.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Tanzerová 1.81 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adéla Tanzerová 397 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Tanzerová 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Tanzerová 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 181 kB