velikost textu

Syntéza a hodnocení potenciálních inhibitorů cholinesteráz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza a hodnocení potenciálních inhibitorů cholinesteráz
Název v angličtině:
Synthesis and evaluation of potential cholinesterases inhibitors
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Neto-Honorius Houngbedji
Vedoucí:
Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Id práce:
218676
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
9. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Řešitel práce: Neto-Honorius Houngbedji Vedoucí práce: PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. Název diplomové práce: Syntéza a hodnocení potenciálních inhibitorů cholinesteráz Počet pacientů trpících Alzheimerovou chorobou v posledních letech neustále narůstá. Tato choroba, zatěžující jak pacienta, tak jeho okolí, vyžaduje nákladnou léčbu, která t.č. spočívá především v používání inhibitorů acetylcholinesterázy. Teoretická část práce shrnuje aktuální poznatky o patologii, epidemiologii a terapii Alzheimerovy choroby. Prezentuje také výsledky předešlého výzkumu v oblasti salicylanilidových inhibitorů cholinesteráz. Používání inhibitorů acetylcholinesterázy v terapii Alzheimerovy choroby vedlo k navržení osmi nových látek na bázi esterů kyselin fosforu a salicylanilidů s inhibiční aktivitou vůči cholinesterázám. Náplň praktické části diplomové práce tak spočívá v syntéze, charakterizaci a biologickém hodnocení nových inhibitorů cholinesteráz. Ve výsledku se podařilo syntetizovat a vyhodnotit tři nové sloučeniny, jejichž inhibiční aktivita (IC50) se pohybovala v rozmezí 48,13-66,13 µM vůči acetylcholinesteráze a 2,37-170,10 µM vůči butyrylcholinesteráze. U nejaktivnějšího inhibitoru 5-chlor-2-{[4-(trifluormethyl)fenyl] karbamoyl}fenyl-diethyl-fosfitu byl dále studován typ inhibice (smíšená) a její mechanismus (pseudo-ireversibilní).
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Author: Neto-Honorius Houngbedji Supervisor: PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. Title of diploma thesis: Synthesis and evaluation of potential inhibitors of cholinesterases During the last years, the number of patients affected by Alzheimer´s disease has been constantly increasing. This disease, which burdens the patients as well as their milieu, requires a costly treatment, based on the use of acetylcholinesterase inhibitors currently. The theoretical part summarizes the contemporary knowledge about the pathology, epidemiology and therapy of Alzheimer´s disease. This part also presents the results of previous research of salicylanilide-based cholinesterase inhibitors. The use of acetylcholinesterase inhibitors in the treatment of Alzheimer´s disease led to the design of eight novel compounds (esters of salicylanilides and phosphorus acids) with inhibitory activity against cholinesterases. Thus, the experimental part of this diploma thesis consists in the synthesis, characterization and biological evaluation of the novel inhibitors. Finally, three new compounds were synthesized and evaluated successfully. Their inhibitory activities (IC50) were within the range of 48.13-66.13 µM against acetylcholinesterase and 2.37-170.10 µM against butyrylcholinesterase. We determined also type (mixed) and mechanism of the inhibition (pseudo-irreversible) of the most active inhibitor 5-chloro-2-((4- (trifluoromethyl)phenyl)carbamoyl)phenyl diethyl phosphite.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Neto-Honorius Houngbedji 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Neto-Honorius Houngbedji 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Neto-Honorius Houngbedji 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Krátký, Ph.D. 525 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 93 kB