velikost textu

Postoje žáků a učitelů k ruštině jako dalšímu cizímu jazyku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje žáků a učitelů k ruštině jako dalšímu cizímu jazyku
Název v angličtině:
Pupil´s and Teacher´s Attitudes towards Russian as the Second Foreign Language
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Zuzana Kulichová
Id práce:
218669
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazyk (RIGO RJ)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ruský jazyk, výuka ruského jazyka, další cizí jazyk, motivace, postoje žáků k výuce ruského jazyka, postoje učitelů k výuce ruského jazyka
Klíčová slova v angličtině:
Russian language, Russian language teaching, second foreign language, motivation, pupils' attitude towards Russian language learning, teachers' attitude towards Russian language teaching
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce pojednává o přístupu žáků a pedagogů k ruskému jazyku jako dalšímu cizímu jazyku v českém školním prostředí. Teoretická část práce se zabývá postavením ruštiny v dnešním světě, historií a současným stavem výuky tohoto jazyka na českých školách, lingvodidaktickými a psycholingvistickými aspekty výuky cizích jazyků. Praktická část práce analyzuje data získaná pomocí dotazníkového šetření zaměřeného především na aspekty motivace žáků ke studiu ruského jazyka a jejich očekávání od studia ruštiny. Dále se věnuje postojům a přístupu učitelů k výuce ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Hlavním cílem této práce je průkazně vyvrátit či potvrdit tvrzení týkající se toho, jaký typ žáků si ruský jazyk volí a z jakých důvodů. Práce přináší zjištění, že nejčastějšími důvody k výběru ruštiny jako dalšího cizího jazyka jsou jednoduchost ruštiny na základě její podobnosti s češtinou a zvučnost či jazyková přitažlivost ruštiny. Analýza dat vyvrací tvrzení, že si ruský jazyk volí především žáci, kteří nemají rádi cizí jazyky, naopak potvrzuje, že si ji častěji volí žáci s SPU. Z výzkumu dále vyplývá, že 62 % dotázaných pedagogů souhlasí s tím, aby byl další cizí jazyk na základních školách zaváděn jako povinný. KLÍČOVÁ SLOVA ruský jazyk, výuka ruského jazyka, další cizí jazyk, motivace, postoje žáků k výuce ruského jazyka, postoje učitelů k výuce ruského jazyka
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the attitude of pupils and teachers towards Russian as the second foreign language in the Czech school environment. The theoretical part of the thesis focuses on the role of Russian in the contemporary world, the history and the current position of teaching the language at Czech schools. What is also described are the linguodidactic and psycholinguistic aspects of foreign language teaching. The practical part of the thesis analyzes the data gained via a questionnaire survey focusing primarily on the aspects of the pupils' motivation to studying Russian and their expectations. It also deals with the attitude of teachers towards teaching Russian as the second foreign language. The main aim of the thesis is to clearly prove or prove false statements about what types of pupils choose Russian and why. The thesis discovers that the most frequent reasons for the choice of Russian as the second foreign language are the simplicity of Russian (resemblance to Czech) and its euphoniousness and language attractiveness. The analysis of the gained data proves false the statement that Russian is chosen primarily by the pupils who dislike foreign languages. On the other hand, it proves the statement that it is often chosen by pupils with special educational needs. The survey also reveals that 62 % of the asked teachers agree with teaching the second foreign language at lower secondary schools as a compulsory subject. KEYWORDS Russian language, Russian language teaching, second foreign language, motivation, pupils' attitude towards Russian language learning, teachers' attitude towards Russian language teaching
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Kulichová 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Kulichová 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Kulichová 181 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 22 kB