velikost textu

Diagnostika didaktických kompetencí studentů FTVS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diagnostika didaktických kompetencí studentů FTVS
Název v angličtině:
Diagnosis of didactic competencies of students FTVS
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kristýna Hubená
Vedoucí:
Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Id práce:
218605
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu (51-100101)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komunikace, didaktická interakce, didaktické výstupy, komunikační dovednosti.
Klíčová slova v angličtině:
Communication, didactic interaction, didactic outputs, communication skills.
Abstrakt:
ABSTRAKT: Název: Diagnostika didaktických kompetencí studentů UK FTVS. Cíle: Cílem práce bylo ověřit, zda je zvolená kombinace kvantitativní a kvalitativních metod vhodná pro diagnostiku didaktických kompetencí studentů UK FTVS v rámci didaktiky plavání. Metody: Výzkum byl opřen o kombinaci kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod. Zúčastněné pozorování bylo využito při přímé účasti na didaktických výstupech studentů. Sběr dat byl realizován pořízením audio a videozáznamů didaktických výstupů studentů v rámci předmětu Teorie a základy didaktiky plavání na UK FTVS, dotazníkem a skupinovými rozhovory se studenty, kteří byli během didaktických výstupů v roli „žáků“. Prostřednictvím nezúčastněného pozorování proběhla analýza videozáznamů didaktických výstupů studentů. Kódování jednotlivých didaktických výstupů studentů bylo provedeno pomocí modifikované analýzy didaktické interakce (MADI). Pro kódování a zpracování dat z dotazníků byla využita deskriptivní statistika. Transkripcí byl pak proveden přepis skupinových rozhovorů z elektronické podoby do psané. Z dílčích výsledků metody MADI, dotazníků a skupinových rozhovorů byly vytvořeny případové studie pěti vybraných studentů z prvních tří nejvíce frekventovaných fenoménů z 1. kategorie MADI, tj. z forem chování učitele. Výsledky: Dosažené výsledky ukazují, že námi zvolená kombinace metod je vhodná pro stanovení interakčních profilů studentů i pro zjištění kvality jejich komunikačních dovedností. Spojením dílčích výsledků do případových studií pěti studentů se ukázala vzájemná propojenost kategorií MADI s odpověďmi z dotazníků i skupinových rozhovorů se studenty. Největší provázanost všech tří metod se ukázala v dotazníkových otázkách č. 2., 7., 8. a 10., které byly dávány do souvislosti se subkategoriemi instrukce, korekce a zpětné informace v 1. kategorii MADI a se všemi odpověďmi na otázky ve skupinových rozhovorech. Klíčová slova: Komunikace, didaktická interakce, didaktické výstupy, komunikační dovednosti.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: Title: Diagnostics of didactic competencies of students of UK FTVS. Objectives: The goal of the dissertation was to verify whether the chosen combination of quantitative and qualitative methods is suitable for the diagnostics of the didactic competencies of the students of the UK FTVS in swimming didactics. Methods: The research was supported by a combination of quantitative and qualitative research methods. Participating observation was used in direct participation in the didactic outputs of students. Data collection was done by acquiring audio and video recordings of students' didactic outputs within the subject of Theory and Basics of Swimming Didactics at the UK FTVS, by a questionnaire and group interviews with students who were in the role of "pupils" during didactic outputs. Through an uninvolved observation, the analysis of video recordings of students' didactic outputs was made. Coding of individual didactic outputs of students was done through modified analysis of didactic interaction (MADI). Descriptive statistics was used to encode and process data from questionnaires. Then the transcript of group conversations from electronic form to written was done by transcription. From the partial results of the MADI method, questionnaires and group interviews, case studies of five selected students from the first three most frequent phenomena from the 1st category MADI, i.e. forms of teacher behavior, were created. Results: The results show that the combination of methods chosen by us is suitable for determining students' interaction profiles as well as for determining the quality of their communication skills. The interconnection of the MADI categories with questionnaire responses and group interviews with students has been shown by combining partial results into case studies of five students. The greatest interdependence of all three methods has shown in the questionnaire questions No. 2, 7, 8 and 10, which were linked to instruction, correction and feedback information subcategories in the 1st MADI category, and to all the answers to the questions in group interviews. Keywords: Communication, didactic interaction, didactic outputs, communication skills.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Hubená 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Hubená 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Hubená 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 394 kB