velikost textu

Právní status osob činných v ekonomice digitálních platforem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní status osob činných v ekonomice digitálních platforem
Název v angličtině:
Legal Status of Persons in Platform Economy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Menzelová
Vedoucí:
JUDr. Jakub Tomšej
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
218441
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ekonomika digitálních platforem, právní status poskytovatele služeb, závislá práce, zastřený pracovněprávní vztah, švarcsystém
Klíčová slova v angličtině:
Platform Economy, Dependent Work, Legal Status of Service Provider, False Self-Employment
Abstrakt:
Právní status osob činných v ekonomice digitálních platforem Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem právního statusu osob činných v ekonomice digitálních platforem. Tyto osoby, v diplomové práci označovány jako poskytovatelé služeb, totiž v určitých případech stojí na pomezí mezi statusem podnikatele a statusem zaměstnance. Jednou z příčin této nejasnosti jsou praktiky některých poskytovatelů digitálních platforem uplatňované vůči poskytovatelům služeb, které běžně spíše než obchodní partner využívá zaměstnavatel vůči svým zaměstnancům. Kromě kontrolních mechanismů či systému hodnocení se může jednat též o stanovení ceny a způsobu poskytnutí služby. Hlavní těžiště diplomové práce představuje analýza právního statusu poskytovatelů služeb, který vyplývá z právních vztahů uzavíraných na digitálních platformách. S ohledem na nedostupnost smluv tvořících základ těchto právních vztahů, jsou k analýze využívány především obchodní podmínky vybraných poskytovatelů digitálních platforem. Na takto vymezené právní vztahy je aplikována stávající pracovněprávní úprava a je zhodnoceno, zda činnost poskytovatelů služeb naplňuje znaky závislé práce. Následně jsou pro účely tohoto posouzení a z důvodu možné inspirace analyzována též vybraná zahraniční soudní a tribunální rozhodnutí týkající se určení právního statusu poskytovatelů služeb. Diplomová práce se zabývá rovněž ochranou poskytovatele služeb v postavení podnikatele, a to jak z pohledu stávající občanskoprávní úpravy, tak z pohledu nového, avšak dosud neúčinného, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 vztahujícího se výlučně na poskytovatele online zprostředkovatelských služeb. Přínos diplomové práce spočívá i ve zhodnocení současného právního rámce aplikovaného na postavení poskytovatelů služeb a v návrzích dílčích úprav de lege ferenda zohledňujících zejména specifika tohoto postavení v ekonomice digitálních platforem. Kromě návrhu dílčí úpravy práce mimo pracoviště zaměstnavatele, je navržena též úprava stávající definice závislé práce, a to v několika variantách. Po vzoru francouzské a německé právní úpravy je představen též návrh na vytvoření zvláštní kategorie podnikatelů ekonomicky závislých na platformě, kterým by mohla být přiznána některá dosud ryze zaměstnanecká práva.
Abstract v angličtině:
Legal Status of Persons in Platform Economy Abstract The thesis focuses on the legal status of persons who are involved in the platform economy. Under certain circumstances, these persons, called service providers in the thesis, are on the borderline between the legal status of an employee and the legal status of a self-employed entrepreneur. One of the causes of this unclarity is the practices of some digital platform providers that are applied to the service providers. These practices are commonly used by the employer to their employees rather than between business partners. For instance, these practices can include the control mechanisms, the evaluation system, or the unilateral determination of price and the way of service providing. The focal point of this thesis lies in an analysis of legal status of service providers resulting from the legal relationships that are concluded on digital platforms. Due to the unavailability of the contracts that are the base of these legal relationships, it is the terms and conditions of the particular digital platform providers that are used for the analysis. The labour law regulation is applied to the legal relationships defined in this way focusing on the question, whether the activity of service providers fulfils the characteristics of dependent work. Subsequently, for the purposes of this assessment and possible inspiration, selected foreign judicial and tribunal decisions concerning the determination of the legal status of service providers are also analysed. The thesis also deals with the protection of the service provider as a self-employed entrepreneur provided by civil law and provided by the new, but not yet effective, Regulation (EU) 2019/1243 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 that relates exclusively to providers of online intermediation services. The thesis also makes a contribution to the assessment of the legal framework applied to the service providers’ legal status and to the proposals de lege ferenda taking into account especially the specifics of this status in the platform economy. The proposal of partial amendment to the work out of the employer’s workplace and several variants of the amendment to definition of dependent work are submitted. Drawing on the French and German legal regulation, the thesis puts forward a new category of self-employed entrepreneur who is economically dependent on the platform. This category would have some rights that have been provided only to employees so far.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Menzelová 2.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Menzelová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Menzelová 143 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Tomšej 342 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB