velikost textu

Výskyt a diverzita trypanosom obojživelníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výskyt a diverzita trypanosom obojživelníků
Název v angličtině:
Occurence and diversity of amphibian trypanosomes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Poloprutská
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Rádrová
Id práce:
218408
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trypanosoma, obojživelníci, žáby, diverzita, přenašeči
Klíčová slova v angličtině:
Trypanosoma, amphibians, frogs, diversity, vectors
Abstrakt:
Abstrakt Rod Trypanosoma představuje známé bičíkovce z řádu Trypanosomatida a třídy Kinetoplastea, který zahrnuje přes 500 popsaných druhů parazitujících u všech tříd obratlovců. Nejznámějšími a ekonomicky i medicínsky nejvýznamnějšími jsou však savčí trypanosomy, speciálně lidské, které způsobují závažná onemocnění ve světě: spavou nemoc v Africe a Chagasovu chorobu v Latinské Americe. Trypanosomy lze však nalézt také v krvi ptáků, plazů, ryb a obojživelníků. A právě na trypanosomy obojživelníků, jejichž diverzita je překvapivě veliká, je zaměřena tato práce. Mnoho studií se však zaměřuje pouze na morfologický popis, který nemusí být vždy spolehlivý k určení druhu, a tím mohou být zkresleny informace např. o životním cyklu, prevalenci jednotlivých druhů nebo hostitelské specifitě. Tato práce poukazuje na některé nejasnosti, ale i na spolehlivější experimentální nebo v některých případech i molekulární důkazy zabývající se jednotlivými aspekty života trypanosom obojživelníků. Shrnuje také zástupce vodních i terestrických bezobratlých vektorů, z nichž jsou za dominantní považovány pijavice, přenášející trypanosomy ve vodním prostředí. Dále jsou pak známy některé druhy flebotomů, komárů a rodu Corethrella, kteří představují přenašeče terestrické. Klíčová slova: Trypanosoma, obojživelníci, žáby, diverzita, přenašeči
Abstract v angličtině:
Abstract The genus Trypanosoma represents well-known flagellates of order Trypanosomatida and class Kinetoplastea, which includes over 500 described species parasitizing on all classes of vertebrates. However, the best known and economically and medically most important are mammalian trypanosomes, especially human ones, which cause serious diseases in the world: sleeping sickness in Africa and Chagas disease in Latin America. But trypanosomes may also be found in blood of birds, reptiles, fish and amphibians. And exactly on trypanosomes of amphibians, whose diversity is surprisingly vast, is this thesis focused. However, many studies concentrate only on morphological description, which may not be the best in order to determine species, which may lead to distortion of information e.g. about species‘ life cycle, prevalence or host specificity. This thesis points to some ambiguities, but also to some more reliable experimental or in some cases molecular evidence dealing with individual aspects of life of trypanosome of amphibians. It also summarizes representatives of aquatic and terrestrial invertebrate vectors of trypanosomes, among which leeches are considered to be the dominant vector in aquatic environment. Furthermore, some species of phlebotomes, mosquitoes and genus Corethrella are known to be terrestrial vectors of trypanosomes. Key words: Trypanosoma, amphibians, frogs, diversity, vectors
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Poloprutská 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Poloprutská 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Poloprutská 157 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Rádrová 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. 155 kB