velikost textu

Pacientčino pojetí nemoci – stav po hysterektomii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pacientčino pojetí nemoci – stav po hysterektomii
Název v angličtině:
Patient's conception of the disease - condition after hysterectomy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Štěpánka Páchniková
Vedoucí:
Bc. Jana Matulová
Oponent:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Id práce:
218342
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Štěpánka Páchniková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Pacientčino pojetí nemoci-stav po hysterektomii Vedoucí práce: Mgr. Jana Matulová Počet stran: 88 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2020 Klíčová slova: hysterektomie, pojetí nemoci Bakalářská práce se zabývá problematikou vnímání nemoci u žen po hysterektomii. Teoretická část je zpočátku zaměřena na anatomii a fyziologii dělohy, další kapitola pojednává o samostatné hysterektomii, podkapitoly jsou zaměřeny na nejčastější indikace hysterektomie, operační postupy a komplikace. V následujících kapitolách jsou popsané změny organismu po odnětí dělohy, ošetřovatelská péče a pacientčino vlastní pojetí nemoci, které je důležité pro správnou edukaci a spolupráci při léčbě. Těžiště práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření za využití zkrácené verze dotazníku IPQ-R-CZ doplněného o demografické údaje pacientek a možné příčiny nemoci. Zkoumaný vzorek tvoří hospitalizované pacientky po hysterektomii. 74
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Author: Štěpánka Páchniková Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: Patient´s conception of the disease – condition after hysterectomy Supervisor: Mgr. Jana Matulová Number of pages: 88 Year of defense: 2020 Keywords: hysterectomy, patient´s conception of the disease The bachelor's thesis deals with the issue of disease perception in women after hysterectomy. The theoretical part is initially focused on the anatomy and physiology of the uterus, the next chapter deals with a separate hysterectomy, subchapters are focused on the most common indications for hysterectomy, surgical procedures and complications. The following chapters describe changes in the body after uterine removal, nursing care and the patient's own conception of the disease, which is important for proper education and cooperation in treatment. The focus of the work is a quantitative research using an abbreviated version of the IPQ- R-CZ questionnaire supplemented by demographic data of patients and possible causes of the disease. The examined sample consists of hospitalized patients after hysterectomy. 75
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Štěpánka Páchniková 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Štěpánka Páchniková 379 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Štěpánka Páchniková 375 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Jana Matulová 398 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 321 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 152 kB