velikost textu

Enterální výživa na bázi syrovátky a její vliv na glykemickou variabilitu v intenzivní péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Enterální výživa na bázi syrovátky a její vliv na glykemickou variabilitu v intenzivní péči
Název v angličtině:
Whey-based enteral nutrition and its effect on glycemic variability in intensive care
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Ing. Bc. Jitka Jirků
Vedoucí:
MUDr. Jarmila Křížová
Oponent:
MUDr. Lukáš Zlatohlávek, PhD.
Id práce:
218220
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Nutriční specialista (NNSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
glykemická variabilita, syrovátka, průměrná glykemie, intenzivní péče
Klíčová slova v angličtině:
glycemic variability, whey, average glycemia, intensive care
Abstrakt:
Abstrakt: Východisko: U většiny pacientů v intenzivní péči se setkáváme s hyperglykemií. Může se jednat o pacienty s již přítomným diabetem nebo o stresovou hyperglykemii jako reakci organismu na inzult. Naší snahou je nejen včasná korekce této hyperglykemie inzulinem, ale i prevence akcelerace hyperglykemie nad doporučenou hranici. Kromě inzulinu můžeme správnou volbou enterální výživy předcházet nejen hyperglykémii, ale i glykemické variabilitě, která se zdá být pro tyto pacienty mnohem větším rizikem než stabilní únosná hyperglykemie. Kromě diabeticky specifických formulí nám naši snahu o optimální glykemii může podpořit i enterální výživa na bázi syrovátky, díky svému inzulinotropnímu efektu a schopnosti stimulovat uvolnění inkretinů. Pro potvrzení těchto benefitů bude ještě třeba mnoho důkazů, ale již nyní se můžeme na syrovátku podívat nejen jako na zdroj kvalitní bílkoviny, ale také jako na výživu s potenciálem omezujícím glykemickou variabilitu. Cíl: Cílem práce bylo zhodnotit vliv enterální výživy na bázi syrovátky Peptamen Intense na parametry spojené s hodnocením glykemie u pacientů v intenzivní péči. Posoudit, zdali existuje vztah mezi jednotlivými proměnnými a vyvodit závěry s možným použitím pro praxi. Metodika: Do této práce bylo vybráno třicetsedm pacientů podle jasně definovaných vstupních kritérií v období leden 2018 až listopad 2019 z pěti odděleních (ARO, JIP) v rámci ČR. Následně byl u všech zařazených pacientů vyplňován Peptamen Intense Protokol druhá verze (PIP II) v průběhu jejich pobytu na intenzivní péči s podmínkou minimální enterální nutrice sedm dní. Sledování bylo ukončeno sedmý den. Vyplněná data byla statisticky zpracována a následně vyhodnocena po stránce kvalitativní i kvantitativní. Výsledky: Výsledky byly vyhodnoceny na základě vztahů mezi průměrnou glykemií a množstvím kcal, glykemickou variabilitou a množstvím kcal, množstvím podávaného inzulinu a glykemickou variabilitou včetně dalších statisticky významných proměnných a jejich vztahu k průměrné glykemii nebo glykemické variabilitě. Zhodnocení: množství enterální výživy (kcal), které bylo v průběhu 7 dnů postupně navyšováno neovlivnilo průměrnou glykemii ani glykemickou variabilitu. Zvýšená glykemická variabilita byla spojena s diagnózou diabetu a zvýšenou průměrnou glykemií. Zvýšené BMI jasně kopírovalo zvýšenou glykemickou variabilitu. Závěr: Tato práce prokázala, že u pacientů v intenzivní péči je zvýšená glykemická variabilita spojená se zvýšenou průměrnou glykemií a že podávaná enterální výživa na bázi syrovátky neovlivnila růst glykemie ani glykemickou variabilitu v průběhu sedmi dnů pobytu na ARO nebo JIP. Enterální výživa na bázi syrovátky by se měla stát součástí managementu řešení prevence a léčby hyperglykemie v intenzivní péči. Klíčová slova: glykemická variabilita, syrovátka, průměrná glykemie, intenzivní péče.
Abstract v angličtině:
Abstract: Background: The most patients in intensive care experience hyperglycemia. These may include patients with pre-existing diabetes or stress hyperglycemia as an organism's offense reaction. Our aim is not only to correct this hyperglycemia early by a reserve, but also to prevent acceleration of hyperglycemia above their commended level. In addition to insulin, the correct choice of enteral nutrition can prevent not only hyperglycemia but also glycemic variability, which seems to be a much greater risk for these patients than stable tolerable hyperglycemia. In addition to diabetic-specific formulas, whey-based enteral nutrition can support our pursuit of optimal glycemia, due to its insulinotropic effect and its ability to stimulate incretin release. Much evidence will still be needed to confirm these benefits, but we can already look at whey not only as a source of quality protein, but also as a diet with a potential to limit glycemic variability. Objective: The aim of the study was to evaluate the effect of enteral nutrition based on whey (Peptamen Intense) on parameters associated with the assessment of glycemia in intensive care patients. Assess whether there is a relationship between the variables and draw conclusions with possible application in practice. Methods: Thirty-seven patients were selected for this work according to clearly defined entry criteria from January 2018 to November 2019 from five departments (ARO, ICU) in the Czech Republic. Subsequently, the Peptamen Intense Protocol, second version (PIP II) was completed for all enrolled patients during their stay in intensive care, with a minimum of seven days of enteral nutrition. Follow-up was completed on day 7. The completed data were statistically processed and subsequently evaluated in terms of both qualitative and quantitative. Results: There results were evaluated based on the relationships between mean blood glucose and amount of kcal, glycemic variability and amount of kcal, amount of insulin administered and glycemic variability including other statistically significant variables and their relationship to mean glycemic or glycemic variability. Assessment: The amount of enteral nutrition (kcal) that was gradually increased over 7 days did not affect average glycemia or glycemic variability. Increased glycemic variability has been associated with diagnosis of diabetes and increased average glycemia. Increased BMI clearly copied increased glycemic variability. Conclusion: This study has shown that glycemic variability in intensive care patients is associated with increased average glycemia and that whey-based enteral nutrition did not affect glycemic growth or glycemic variability during seven days of ARO or ICU stay. Whey - based enteral nutrition should become part of the management solution for the prevention and treatment of hyperglycemia in intensive care. Keywords: glycemic variability, whey, average glycemia, intensive care.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Bc. Jitka Jirků 2.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Bc. Jitka Jirků 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Bc. Jitka Jirků 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jarmila Křížová 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lukáš Zlatohlávek, PhD. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA 749 kB