velikost textu

Renderings of the Self: The Theme of Fluid Identity in the Work of Jackie Kay

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Renderings of the Self: The Theme of Fluid Identity in the Work of Jackie Kay
Název v češtině:
Ztvárnění sebe sama: Téma fluidní identity v díle Jackie Kay
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anežka Stehlíková
Vedoucí:
PhDr. Soňa Nováková, CSc.
Oponent:
Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.
Id práce:
218189
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Jackie Kay|skotská literatura|současné spisovatelky|fluidní identita|gender|skotská národní identita
Klíčová slova v angličtině:
Jackie Kay|Scottish literature|contemporary women writers|fluid identity|gender|Scottish national identity
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce provádí analýzu vyobrazení skotské národní a genderové identity ve vybrané poezii a próze třetí moderní národní skotské básnířky, Jackie Kay (1961-), a argumentuje, že její díla, nezávisle na žánru, vykreslují identity jako vytvořené jedincem a fluidní, spíše než fixní a vrozené či určené okolním prostředím. Lyrické subjekty, postavy a vypravěči Kay opakovaně (re)konstruují své vlastní identity, často navzdory sociálně daným normám, a tudíž znázorňují schopnost flexibilně formulovat své sebepojetí. Argumentace ukazující toto ztvárnění identit je založena na rozboru básnické sbírky The Adoption Papers (1991), románu Trumpet (1998), a sbírky povídek Why Don’t You Stop Talking (2002), v tomto pořadí. Vlastní analýze poezie a prózy Kay předchází přehled teoretického rámce relevantního vzhledem k podkategoriím identity, na které se tato práce soustředí, tj. skotská národní a genderová identita. Považujíc obě za sociální identity, které spolu s dalšími složkami tvoří sebepojetí jedince, toto shrnutí uvádí hlavní přístupy ke vzniku každé kategorie identity jednotlivě. Tento souhrn, který vymezuje občanské, etnické a kulturní pojetí skotské národní identity společně s přístupy k genderu založenými na esencialismu, sociálním konstruktivismu a performativitě, také zdůrazňuje, které z daných teorií pokládají příslušnou kategorii za relativně flexibilní a určenou jedincem a tudíž lze předpokládat, že se k nim rozebíraná literární díla budou přiklánět. Kromě toho, vzhledem k nevyhnutelné interakci jednotlivých součástí lidského sebepojetí, tato kapitola obsahuje stručnou diskuzi intersekce skotské národní identity a genderové identity. Analýze výše zmíněného vyobrazení identity v každém z vybraných děl je věnována samostatná kapitola. Ztvárnění skotské národní identity a genderové identity je vyhodnocováno v oddělených sekcích, s tím, že rozbor se soustředí na lyrické subjekty, postavy a vypravěče, kteří vykazují známky (re)invence identity. Zde je pozorováno, že fluidní konstrukce sebe sama je vykonávána nejenom vlivem proměnlivosti v čase, ale i jako konfrontace společensky vytvořených standardů a limitů: většina společnosti opakovaně vnímá postavy a mluvčí v díle Kay jako nekonformní, například z důvodu barvy pleti, transgenderismu nebo impotence. Tato ojedinělost nicméně umožňuje postavám (re)definovat vlastní identitu, překonat uměle vytvořené hranice oddělující vhodné a nevhodné projevy skotské národní identity a genderu, a následně prokázat významnost osobní volby v procesu vytváření sebe sama. Jelikož vybraná díla jsou vícehlasá, reprezentují rozmanité perspektivy, a tedy zdůrazňují proměnlivost identity a možnost definice sebe sama, tato práce také tvrdí, že Kay formuluje zkušenosti těch, jejichž hlasy mohou působit společensky nevýznamně, a tímto (opětovně) vymezuje zdánlivé kontradikce a definuje je jako autentické způsoby existence. Spisovatelčiny postavy, které se ztotožňují s místem narození, jazykem, každodenními předměty i kulturním dědictvím jiných zemí, tak činí skotskou národní identitu jedinečnou a transkulturní. Vedle toho, ženami a muži se tyto postavy stávají ne kvůli anatomii, vrozeným vlastnostem nebo společenské determinaci, ale díky činům vyjadřujícím rodičovskou lásku a projevům genderově zabarveného chování, včetně nošení určitého oblečení, gestikulace a celkového vystupování. Analýza každého z vybraných titulů tudíž opakovaně dokazuje, že literární dílo Jackie Kay podporuje fluiditu identity stejně tak jako lidskou schopnost sebe- invence, a tímto způsobem povzbuzuje společenskou diverzitu a různorodost.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis performs an analysis of the treatment of Scottish national and gender identity in selected poetry and fiction of the third modern Scots Makar, Jackie Kay (1961-), and argues that the author’s works, regardless of genre, portray identities as self-invented and fluid rather than fixed and environment- or birth-determined. Kay’s speakers, characters and narrators recurrently (re)construct their own identities, often in defiance of socially given norms, and, consequently, display one’s ability to flexibly formulate own self-concept. The argumentation demonstrating the given depiction of identities is based on an examination of the poetry collection The Adoption Papers (1991), the novel Trumpet (1998), and the short story collection Why Don’t You Stop Talking (2002) respectively. The analysis of Kay’s poetry and fiction is preceded by the survey of the theoretical framework germane to the identity subcategories focused on in the thesis: Scottishness and gender identity. Conceiving both as social identities which, among other components, constitute an individual’s self-concept, the overview provides the chief approaches to the formation of each identity category separately. Delimiting the civic, ethnic and cultural perception of Scottish national identity and the essentialist, constructivist and performative perception of gender identity, this review expressly accentuates which approaches understand the pertinent category as relatively flexible and individual-dependent and therefore are to be presumed as inclined to by the subsequently examined literary works. Furthermore, in view of the inevitable interaction of the components constituting one’s self-concept, this chapter contains a succinct discussion of the two identities’ intersection. A separate chapter is dedicated to the examination of the abovementioned identity portrayal in each selected work. The rendering of Scottishness and gender identity is assessed in separate sections, with the analysis focusing on speakers, characters and narrators who display identity (re)invention. Concurrently, it is observed that the fluid self-construction is performed not only due to variability in time but also in confrontation of socially established standards and boundaries: the characters and speakers are recurrently viewed as nonconformist by the majority of the society, this for example owing to the colour of their skin, their transgenderism or inability to bear children. However, these idiosyncrasies enable the characters to (re)define their identities, cross artificially established borders separating the proper and improper images of Scottishness and gender, and, subsequently, validate the significance of personal choice in self-construction. With the works being polyvocal, representing a variety of perspectives and consequently accentuating identity flexibility and self-definition, the thesis also claims that Kay verbalises the experience of socially apparently marginal voices whilst (re)delineating ostensible contradictions as authentic modes of existence. Thus, Kay’s characters, identifying with the place of birth, language, everyday objects as well as cultural heritage of other countries, render Scottishness unique and transcultural. Additionally, they become women and men not by virtue of their anatomy, inborn characteristics, or social determination, but via acts of parental love and expressions of gendered behaviour, such as gestures, mannerism, or wearing specific clothes. Therefore, the analysis of each selected title repeatedly demonstrates that Kay’s work endorses the fluidity of identity as well as human capability of self-invention, encouraging social diversity and difference.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Stehlíková 634 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Stehlíková 148 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Stehlíková 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Soňa Nováková, CSc. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D. 330 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Erik Roraback, Ph.D. 153 kB