velikost textu

Způsobilost být dědicem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Způsobilost být dědicem
Název v angličtině:
Heir's Capacity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Protivová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
218182
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dědické právo, Dědická nezpůsobilost, Důvody dědické nezpůsobilosti
Klíčová slova v angličtině:
Law of Succession, Heir´s Incapacity, Reasons of Heir´s Incapacity
Abstrakt:
Způsobilost být dědicem Abstrakt Hlavním účelem dědického práva je úprava přechodu pozůstalosti ze zůstavitele na dědice a zároveň dědické právo upravuje i problémy, které s tímto přechodem pozůstalosti souvisí, a také upravuje otázku toho, kdo je způsobilý danou pozůstalost nabýt. Tato diplomová práce se tedy zabývá jednak otázkou, kdo je způsobilý být dědicem, ovšem zejména se zabývá problematikou dědické nezpůsobilosti a jejími zákonnými důvody. Cílem této práce je analýza současné právní úpravy dědické nezpůsobilosti a jejích zákonných důvodů v českém právním řádu a zároveň komparace s ostatními souvisejícími právními instituty jako institutem vydědění, vzdání se dědictví, odmítnutí dědictví a zřeknutí se dědického práva, neboť tyto rovněž zapříčiňují ztrátu dědického práva dědiců. Diplomová práce je členěna do 4 kapitol, které jsou následovně také systematicky členěny do podkapitol a bodů. První kapitola poskytuje stručné osvětlení obecného výkladu pojmu dědického práva a jeho zásad, které jsou důležité pro toto téma diplomové práce. Zároveň se v rámci první kapitoly vysvětluje i pojem dědický titul, neboť znalost dědických titulů je důležitá pro další kapitoly této diplomové práce. Druhá kapitola se zaměřuje na současnou právní úpravu způsobilosti být dědicem, kde dochází k podrobnému rozboru, kdo je tímto způsobilým dědicem. Zároveň ve druhé části této druhé kapitoly dochází k podrobnému zkoumání institutu dědické nezpůsobilosti, přičemž se analyzují jednotlivé zákonné důvody dědické nezpůsobilosti. Práce zároveň sleduje k jakým případným sporům, může na základě zákonné formulace těchto jednotlivých důvodů dědické nezpůsobilosti dojít. Třetí kapitola je zaměřena na porovnání s jinými souvisejícími právními instituty, které zapříčiňují ztrátu dědického práva. Zde je tato práce zaměřena především na institut vydědění a podrobně zkoumány jsou také instituty zřeknutí se dědického práva, odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví. Čtvrtá kapitola obsahuje porovnání české právní úpravy institutu dědické nezpůsobilosti, a to s německou právní úpravou, neboť byla inspirací i pro českou právní úpravu dědického práva. Klíčová slova: Dědické právo - Dědická nezpůsobilost - Důvody dědické nezpůsobilosti
Abstract v angličtině:
Heir’s Capacity Abstract The main purpose of the law of succession is to regulate the transfer of the estate from testator to the heir and also to regulate problems that may be connected with the transfer and as well to regulate the question of who is eligible to acquire the estate. This master thesis deals and focuses on the question of heir´s capacity. In particular, it deals mainly with the issue and question of heir´s incapacity and its legal reasons in the Czech legislation. The aim of this thesis is to analyze the current legal regulation of the legal institute of heir´s incapacity and its legal reasons in the Czech legislation and at the same time to compare it with other legal institutes such as disinheritance, waiver of inheritance, refusal of inheritance and renunciation of succession right, as these legal institutes also cause the loss of succession law. The thesis is divided into 4 chapters, which are subsequently systematically divided into subchapters and points. The first chapter provides a brief explanation of the general interpretation of the concept of law of succession and its principles, which are important for this diploma thesis. At the same time, the concept of inheritance titles is explained in the first chapter, because knowledge of inheritance titles is important for the understanding of other chapters of this thesis. The second chapter focuses on the current legal regulation of heir´s capacity, where there is a detailed analysis of who is eligible heir. The second part of this chapter examines in detail the reasons of heir´s incapacity while also analyzing the individual legal reasons. The third chapter is focused on comparison with other legal institutes, which cause loss of inheritance law. This chapter focuses mainly on legal institutes such as disinheritance, waiver of inheritance, refusal of inheritance and renunciation of succession right The fourth chapter contains a comparison of the Czech legal institute of heir´s incapacity with the German legislation, as it was also an inspiration for the Czech legislation of succession law. Key words: Law of Succession - Heir´s Incapacity - Reasons of Heir´s Incapacity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Protivová 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Protivová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Protivová 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 152 kB