velikost textu

Kompetence vedoucího akademického pracovníka vzdělávací organizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompetence vedoucího akademického pracovníka vzdělávací organizace
Název v angličtině:
Competences of senior academics at the educational organization
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Helena Doležalová
Vedoucí:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponent:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Id práce:
218122
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kompetence, kompetenční model, vedoucí pracovník, vysoká škola, vzdělávací organizace
Klíčová slova v angličtině:
competence, competency model, executive, university, educational organization
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá vymezením pojmu kompetence a kompetenční model vedoucího akademického pracovníka na vysoké škole. Termín „kompetence“ lze chápat jako soubor vědomostí, dovedností, schopností, návyků, postojů a hodnot daného jedince, které mu umožňují „kompetentní“ (neboli způsobilý) výkon v některé z oblastí jeho činnosti. Dále lze takto označit schopnost člověka správně jednat v určité situaci na základě využití vlastních zdrojů (schopností, dovedností, vědomostí atd.). Definice kompetencí pracovníků působících ve vzdělávacích institucích jsou důležité nejen v oblasti kurikulární, kdy daný jedinec ve výchovně-vzdělávací oblasti ovlivňuje osobnostní rozvoj jednotlivců či skupiny, ale i z pohledu hierarchie pracovníků zahrnující vymezení odpovědností a pravomocí (kompetencí). Práce vymezuje pojmy jako vedoucí pracovník a vysoká škola, kdy tento typ škol můžeme dále rozdělit na veřejné, státní a soukromé vysoké školy. Diplomová práce analyzuje kompetence vedoucích akademických pracovníků vysokých škol, děkanů fakult a vedoucích kateder/ústavů, zkoumané na vzorku veřejných vysokých škol se sídlem v Praze. Tyto kompetence jsou následně komparovány mezi sebou, tedy jedná se o porovnání kompetencí děkanů fakult a příslušných vedoucích kateder/ústavů na dané fakultě. Ve výzkumné části jsou na vzorcích pražských veřejných vysokých škol v České republice prováděny a zaznamenány rozhovory s vedoucími pracovníky veřejných vysokých škol – děkany fakult a vedoucími kateder/ústavů, které jsou následně komparovány. Součástí práce je také analýza veřejně přístupných dokumentů souvisejících s vymezením kompetencí pracovníků na jednotlivých stupních řízení. Podle výsledků výzkumného šetření disponují všichni vedoucí akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol, kteří byli zapojeni do výzkumu, kompetencemi v oblasti odborné, sociální, osobnostní, manažerské a lídrovské.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with the definition of the term competence and competency model of a senior academic at a university. The term “competence” can be understood as a set of knowledge, skills, abilities, habits, attitudes and values of a given individual that enable him/her to perform “with competence” in some area of his/her activity. It is also possible to describe in this way the ability of a person to act correctly in a certain situation based on the use of their own resources (abilities, skills, knowledge, etc.). The definitions of competencies of staff working in educational institutions are important not only in the curriculum, where the individual in the educational field affects the personal development of individuals or groups, but also in terms of staff hierarchy, including the definition of responsibilities and competences. The thesis defines such terms as executive and university; this type of schools can be further divided into public, state and private universities. The diploma thesis analyzes the competences of senior academics at the university, deans of faculties and heads of departments/institutes, examined on a sample of public universities based in Prague. These competences are then compared with each other, it is a comparison of the competencies of the deans of the faculties and the respective heads of departments/institutes at a given faculty. In the research part, interviews with senior academics of public universities – deans of faculties and executives of departments/institutes were conducted and recorded on samples of public universities in Prague, Czech Republic, and then compared. Part of the thesis is also an analysis of publicly accessible documents related to the definition of competencies of employees at individual management levels. According to the data obtained in the survey, all senior academics of public universities who were involved in the research have competences in the professional, social, personal, managerial and leadership field.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Helena Doležalová 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Helena Doležalová 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Helena Doležalová 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 794 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 178 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB